[02/25/2018 02:50:22 ب.ظ] [۱۳۹۶ يکشنبه ۶ اسفند] [عضويت در پورتال] [ورود مديران]
Skip Navigation Links

1-    کادر هئيت علمي گروه آموزشي:
 
رديف
نام و نام خانوادگي
درجه علمي
آخرين مدرک تحصيلي با ذکر رشته ، محل و سال اخد آن
وضعيت استخدامي(رسمي، قراردادي، حق التدريس)
نحوه ارائه خدمت(تمام وقت، نيمه وقت)
1

هرمز سنايي نسب

دانشیار
دکتري آموزش بهداشت دانشگاه تربيت مدرس1387
رسمي
تمام وقت
2

محسن صفاری

دانشیار
دکتري آموزش بهداشت دانشگاه تربيت مدرس1390

رسمی

تمام وقت
3

حجت رشيدي جهان

مربي
دانشجوی دکترای آموزش بهداشت . داعلوم پزشکی تهران 1374
رسمي
نیمه وقت
4

زرین دخت شیخ علیا

-----

کارشناس ارشد آموزش بهداشت دانشگاه بقیة الله عج 1394

رسمی

--

 
2- گروه هاي آموزشي پشتيباني کننده با ذکر تعداد اعضاي هئيت علمي:
 
استاد
دانشیار
استادیار
مربی
 
1
 
1
 
 
2
1
2
1
 
 
 
 
1
1
      نام گروه  
 
 
1-2- آمار و اپيدميولوژي            
2-2- مديريت خدمات
3-2- گروه روانشناسي
4-2- بهداشت حرفه اي
 

   
3- فضاي آموزشي گروه :
- 385 متر مربع فضای آموزشی شامل 15 کلاس درسی .
- کتابخانه: کتابخانه تخصصي گروه - کتابخانه دانشکده بهداشت، کتابخانه مرکزي دانشگاه و کتابخانه بيمارستان بقيه ا... (عج)
4- امکانات آموزشي:
- تعداد عناوين کتابهاي تخصصي رشته مربوط: کتابخانه تخصصي گروه با 250 جلد کتاب، کتابخانه دانشکده بهداشت با 5000 جلد کتاب- کتابخانه مرکزي با 24000 جلد کتاب .
- مقدار عناوين مجلات داخلي و خارجي تخصصي:
- کامپيوتر، مدلاين، آن لاين و کتابخانه دیجیتال پزشکی سایتهای علمی ایران مدکس ، Iran doc.MagIran.Sid.
مجله مدیریت سلامت ، مجله دانشور ، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش ، مجله راهبردهای آموزش ، مجله علوم غذایی و تغذیه ، ماهنامه دنیای تغذیه ، مجله علوم رفتاری ، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی ، فصلنامه سلامت کار ایران ، مجله علوم آماری ، مجله پژوهشی حکیم ، فصلنامه علمی آموزشی سپیدار سبز، مجله طب نظامی ، فصلنامه علمی پژوهشی پرستاری .
فعاليتهاي پژوهشي اعضاء هیئت علمی گروه :
 
 
 
 
فعالیت های پژوهشی دکترهرمزسنایی نسب 
الف) مقالات
1         -. تأثير آموزش ايمني بر ارتقاء رفتارهاي ايمن كارگران از طريق كاربرد تلفيق الگوي پرسيد پروسيد با نظريه هاي شناختي اجتماعي و يادگيري بزرگسالان. مجله بهبود- سال دوازدهم-شماره اول- بهار 87 - فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.
2        - هرمز سنائي نسب و همکاران. آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان یکی از دانشگاههای علوم پزشکی کشور نسبت به فعالیت جسمانی. طب نظامی  1388.
3        - بررسی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد یک جمعیت نظامی نسبت به الگوی صحیح مصرف غذا. طب نظامی 1387.
 
4        - ارتباطسن مادر نخست زا با زايمان زودرس و وضعيت جسماني نوزاد- کوثر 1375.
5        - بررسي ميزان استفاده از کمربند ايمني توسط رانندگان اتومبيل هاي سواري در بزرگراههاي تهران- دانشور 1378.
6        - بررسي رابطه بين تعداد مراجعه مادر نخست زا در دوره بارداري به مرکز بهداشتي ،با نتيجه حاملگي- اسرار 1376.
7        - استفاده از کمربند ايمني و عوامل موثر بر آن- بهداشت جهان 1375.
8        - حاملگی های نا خواسته و عوامل موثر در بر ان در مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي و درماني . دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران . مجله . مجله علمی و پژوهشی حیات. 1388.
9         - شیوع و عوامل موثر بر حوادث رانندگی در نیروی زمینی سپاه پاسداران در تهران . مجله علمی پژوهشی طب نظامی .1385 .
10      وضعیت سلامت روان در پرستاران نظامی . . مجله علمی پژوهشی طب نظامی .1388 .
11      وضعیت اشتغال دانش آموختگان رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی . . مجله علمی پژوهشی طب نظامی .1388 .
12     بررسی فراوانی و عوامل موثر بر تصادفات رانندگی در یک مرکز نظامی در تهران .مجله علمی پژوهشی مدیریت انتظامی . 1388 . 
13     بررسی میزان رضایت دانشجویان دوره کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی از رشته تحصیلی خود . دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله (عج) . مجله راهبرد آموزش . 1389 .
 
 
14    The Effect of Safety Education on Promote in Petrochemical Workers’ Safe Behavior. European Journal of Scientific Research Vol.23 No.1 (2008), pp.167-176
 
15     Study Effects of Education on Nutritional Behaviors in Iranian Military Personnel. European Journal of Scientific Research Vol.33 No.1 (2009), pp.209-213
16     Evaluation of Knowledge, Attitude and Behavior of Workers towards Occupational Health and Safety. Iranian J Publ Health, Vol. 38, No.2, 2009, pp.125-129.
17     Amin Shkravi. Unwanted Pregnancy and Factors Influencing it in Pregnant Mothers Referring to Semnan’s Health Centers. World Applied Sciences Journal 9 (2): 199-203, 2010.
 
18    Knowledge of Hospital infection control by supervisors in Three selected military Hospitals In Islamic Republic of Iran .EJSR2010:47(4):660-665 .
 
19     Health belief model based safety Education on supervisions of a workshop constructing cement Factory . EJSR .2010:47(4):602-607 .
 
 
ب) کتب
1 -  بهداشت و پیشگیری در بیماریهای عفونی. انتشارات مرکز برنامه ریزی و تألیف کتابهای درسی. 1386.
2 - آموزش بهداشت و ارتباطات. انتشارات مرکز برنامه ریزی و تألیف کتابهای درسی. 1388.
3 - فعاليت هاي مهم سازمان جهاني بهداشت در 50 سال گذشته چهر 1380
4 -  بازي و رشد کودکان رشد 1380
 5 - بسيجي الگوي زندگي سالم وزارت بهداشت 1384
 6 - مشارکت مردم در توسعه بهداشت( مشارکت جامعه در بهداشت) - مرکز برنامه ريزي و تاليف درسي 1385
 
فعاليتهاي پژوهشي حجت رشيدي
الف) مقالات
1 -.برسي آگاهي و نگرش واستفاده از روشهاي پيشگيري از بار داري در مراجعين به بيمارستانهاي تهران . مجله علمی و پژوهشی پرستاري مشهد . 1379
2-   اقدامات پيشگيري كننده جهت كاهش صدمات حملات بيولوژيك. دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله (عج). . مجله علمی و پژوهشی طب نظامی . 1383 .
3-  بررسي فضا هاي ورزشي در منطقه تحت پوشش مركز تحقيقات توسعه اي اجتماعي وارتقاء سلامت دانشگاه تهران.دانشگاه علوم پزشكي اراک . مجله علمي پژوهشي ره آورد دانش . 1385.
4- بررسي آگاهي فرماندهان و مسئولين يكي از نيروهاي نظامي در مورد تغذيه پرسنل نظامي در سال 1384. دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله (عج) . مجله علمی و پژوهشی طب نظامی .1387.
5- حاملگي هاي نا خواسته و عوامل موثر بر ان در مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي و درماني . دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران . مجله . مجله علمی و پژوهشی حیات. 1388.
6- بررسی میزان رضایت دانشجویان دوره کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی از رشته تحصیلی خود . دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله (عج) . مجله راهبرد آموزش . 1389 .
1. Reza Tavakoli, Hojat Rashidy Jahan , Knowledge and attitudes towards family planning by male teachers in the Islamic
Republic of Iran. Eastern Meditrians Health Journal(W.H.O)Eastern Mediterranean Health Journal, Vol. 9, Nos 5/6, 2003.
2.Hojat Rashidy Jahan , Mohtasham Ghaffari , Reza Tavakoli and Hasan Rafati. The Impact of Group Discussion and Film
on Promoting Knowledge and Attitudes about HIV/AIDS in Medical University Students: A Comparing Study.World
Applied Sciences Journal 6 (7): 961-965, 2009 .
3.Hormoz Sanaei Nasab, Reza Tavakoli, hamid Reza Tavakoli, Hojat Rashidy Jahan and farkhondeh Amin Shokravi. Unwanted
Pregnancy and Factors Influencing it in Pregnant Mothers Referring to Semnan’s Health Centers. World Applied Sciences
Journal 9 (2): 199-203, 2010.
 
4. Hasan Rafati, Hojat Rashidi, Rashidi, Mohamad Javad Hosein Pourfard,Alireza Piroozmand and Ardavan Mirzaie.
                     Introduction of Planning Model for Research Priorities                   Determination.World Applied Sciences Journal 8 (7): 857-863, 2010.
 
 
                5. Hasan Rafati ,Hojat Rashidi Jahan , Mohamma Javad Hosein      Pourfard , Hamid Reza Tavakoli and Shahram TofighiStudy about the Pattern of Knowledge Management in (Glenview)Healthcare Service Provider.
 
 
ب ) کتب
1 - فعاليتهاي 50 ساله سازمان بهداشت جهاني انتشارات چهر سال 1380
2 - رضا توکلی، هرمز سنائی نسب، حجت رشیدی جهان. آموزش بهداشت و ارتباطات. انتشارات مرکز برنامه ریزی و تألیف کتابهای درسی. 1388.
3- حجت رشیدی جهان ، محتشم غفاری . اصول خدمات بهداشتی . انتشارات مرکز برنامه ریزی و تألیف کتابهای درسی. 1388.
 
 
نظارت بر پایان نامه های دانشجویی
دکتر سنایی نسب :
الف استاد راهنما:
 بررسی فراوانی و عوامل موثر بر تصادفات رانندگی در نيروی زمينی سپاه در تهران- سال 86-85
دانشجو : قدرت اله ايرانی
  • بررسی تاثیر مداخله آموزش با مدل اعتقاد بهداشتی در بکارگیری عوامل پیشگیری کننده از استئوپروز در دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان منطقه یک شهر تهران در سال 1389
دانشجو : اسماء فرحیان کارشناسی ارشد اموزش بهداشت ( در حال اجرا)
  • بررسی میزان تاثیر آموزش بر فعالیت جسمانی دانش آموزان پسر راهنمایی شهر خرم آباد از طریق کاربرد الگوی ارتقای سلامت پندر و تغییر مراحل . 
دانشجو : مجتبی ناظری کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ( در حال اجرا)
  • بررسی میزان تاثیر آموزش بر فعالیت جسمانی دانش آموزان پسر راهنمایی شهر خرم آباد از طریق کاربرد الگوی ارتقای سلامت پندر و تغییر مراحل . 
دانشجو : مجتبی ناظری کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ( در حال اجرا)
 
ب استاد مشاور:
         بررسي آگاهی ، نگرش و عملکرد کارکنان رسمی مرکز بهداری شمالغرب سپاه در خصوص فعالیت جسمانی در سال 1386                                 دانشجو : محمد نوع پرست
        بررسي تأثيرآموزش آداب اسلامي خواب بر اساس مدل پرسيد-پروسيدبرالگوي خواب شبانه پرستاران بيمارستان مسلمين شيراز سال 1387-1386
دانشجو : رقیه سیاری
دکتر توکلی :
الف - استاد رهنما
  • بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان دانشکده افسری دانشگاه امام حسین (ع) تهران در خصوص ایدز (بهمن 1388)                           دانشجو : صادق یاوری کارشناسی ارشد بهداشت نظامی
  • بررسي آگاهی ، نگرش و عملکرد کارکنان رسمی مرکز بهداری شمال غرب سپاه در خصوص فعالیت جسمانی در سال 1386                  دانشجو : محمد نوع پرستکارشناسی ارشد بهداشت نظامی
  • بررسی تاثیر مداخله آموزش با مدل اعتقاد بهداشتی در بکارگیری عوامل پیشگیری کننده از استئوپروز در دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان منطقه یک شهر تهران در سال 1389
دانشجو : اسماء فرحیان کارشناسی ارشد اموزش بهداشت ( در حال اجرا)
  • بررسی میزان تاثیر آموزش بر فعالیت جسمانی دانش آموزان پسر راهنمایی شهر خرم آباد از طریق کاربرد الگوی ارتقای سلامت پندر و تغییر مراحل . 
دانشجو : مجتبی ناظری کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ( در حال اجرا)
ب استاد مشاور
  • سنجش کارآیی بیمارستانهای همدان بر اساس شاخصهای عملکردی و مدل ریاضی تحلیل فراگیر اطلاعات و امکان بکارگیری مدل در بیمارستانهای نظامی .
   دانشجو : رضا شاه حسینی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی ( دی ماه 1387)
 
  • بررسی میزان فعالیت جسمانی دانش آموزان دوره راهنمایی شهرک شهید محلاتی در سال 1388
    دانشجو : محمد حسن گل ریحان کارشناسی ارشد بهداشت نظامی ( در حال اجرا)
6 پروژه های در دست اجرا وپایان یافته:
         دکتر توکلی :
·         بررسي شیوع و عوامل موثر بر حوادث رانندگي در نيروي زميني سپاه. )سرپرست طرح)
·         بررسي سطح آگاهي، نگرش و عملكرد كاركنان رسمي دانشگاه علوم پزشكي بقيه‌ا...(عج) نسبت به فعاليت جسماني وارائه راهكارهاي مناسب سال 1385 ( همکار).
·         بررسي مقايسه تاثير روشهاي آموزش بهداشت بر آگاهي و نگرش دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله(عج) در زمينه ايدز در سال 1385   . ( همکار).
·         بررسی بیماربهای ناشی از کار در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج) .( سرپرست طرح)
·         بررسی تاثیر آموزش فرهنگ سازی بر اصلاح الگوی غذا در کارکنان سپاه . ( همکار).
·         بررسی تاثیر تلفیق مدل پرسید و پروسید با تئوریهای شناختی اجتماعی آموزش بزرگسالان بر ارتقاء رفتارهای ایمن کارگران پتروشیمی رازی ماهشهر . ( همکار).
دکتر سنایی :
·         بررسي شیوع و عوامل موثر بر حوادث رانندگي در نيروي زميني سپاه.
·         بررسي ميزان استفاده از كمر بند ايمني توسط رانندگان اتومبيل هاي سواري در بزرگراه هاي شهر تهران.
·         بررسي سطح آگاهي، نگرش و عملكرد كاركنان رسمي دانشگاه علوم پزشكي بقيه‌ا...(عج) نسبت به فعاليت جسماني وارائه راهكارهاي مناسب سال 1385.
·         بررسی وضعيت اشتغال دانش آموختگان رشته مديريت خدمات بهداشتي- درماني دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا. (عج) .
·         بررسی تاثیر آموزش فرهنگ سازی بر اصلاح الگوی غذا در کارکنان سپاه .
·         بررسی تاثیر تلفیق مدل پرسید و پروسید با تئوریهای شناختی اجتماعی آموزش بزرگسالان بر ارتقاء رفتارهای ایمن کارگران پتروشیمی رازی ماهشهر .
مهندس رشیدی :
·         بررسي آگاهي ، نگرش واستفاده از روشهای پیشگیری از بارداری درمراجعین پاسدار به بیمارستانهای نجمیه و بقیه الله (عج)   .
·         بررسي آگاهي فرماندهان و مسئولين سپاه در مورد تغذيه پرسنل نظامي در سال 1384    .
·         بررسي مقايسه تاثير روشهاي آموزش بهداشت بر آگاهي و نگرش دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله(عج) در زمينه ايدز در سال 1385   .
Skip Navigation Links
پژوهشگاهExpand <a href='?ObjId=1&PageId=3208'>پژوهشگاه</a>
قطب علمی آموزشی تروماExpand <a href='?ObjId=1&PageId=2462'>قطب علمی آموزشی تروما</a>
رياست دانشگاهExpand <a href='?ObjId=1&PageId=8'>رياست دانشگاه</a>
نمایندگی ولی فقیه Expand <a href='?ObjId=1&PageId=90'>نمایندگی ولی فقیه  </a>
معاونت ها Expand <a href='?ObjId=1&PageId=170'>معاونت ها </a>
دانشكده‌هاExpand <a href='?ObjId=1&PageId=191'>دانشكده‌ها</a>
بيمارستان‌هاExpand <a href='?ObjId=1&PageId=195'>بيمارستان‌ها</a>
مراکز تحقيقاتي غير مصوبExpand <a href='?ObjId=1&PageId=218'>مراکز تحقيقاتي غير مصوب</a>
مراکر تحقيقاتي مصوبExpand <a href='?ObjId=1&PageId=200'>مراکر تحقيقاتي مصوب</a>


تابلو اعلانات
دانشجویان مزدوج 96 فوری بخوانند! دانشجویان مزدوج 96 فوری بخوانند! ارسال کننده: معاونت فرهنگي دانشجويي     بازديد: 32    1396/12/06
پذیرش از کنکور سراسری97 پذیرش از کنکور سراسری97 ارسال کننده: مديريت مطالعات و برنامه ريزي     بازديد: 51    1396/12/06
بیمارستان و دانشگاه در واقع یک خانواده ... بیمارستان و دانشگاه در واقع یک خانواده هستند ارسال کننده: روابط عمومي     بازديد: 83    1396/12/05
تلاش و عملکرد دانشگاه بقیه الله در عرصه... تلاش و عملکرد دانشگاه بقیه الله در عرصه ی طب نظامی تحسین بر انگیز است ارسال کننده: روابط عمومي     بازديد: 82    1396/12/05
اولین هم اندیشی با دانشجویان در ترم جدید اولین هم اندیشی با دانشجویان در ترم جدید ارسال کننده: دانشكده پرستاري     بازديد: 178    1396/11/30
کتاب آمادگی جسمانی برای کودکان و نوج... کتاب آمادگی جسمانی برای کودکان و نوجوانان نمایش خلاصه کتاب فیلم معرفی کتاب موجودی: ندارد 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 قیمت: 10,000 تومان کتاب آمادگی جسمانی برای کودکان و نوجوانان ارسال کننده: فيزيولوژي ورزشي     بازديد: 107    1396/11/29
آرشيو...

تعداد بازديد
تعدادبازديد 2217646

لينکهاي مرتبط
لينکي در اين بخش قرارداده نشده

مجلات علمي پژوهشي
لينکي در اين بخش قرارداده نشده

مهمترین اخبار
آرشيو...

مقالات
تقویم آزمون های علوم پزشکی سال ۱۳۹... تقویم آزمون های علوم پزشکی سال ۱۳۹۷ وزارت بهداشت ارسال کننده:
دانشكده پزشكي
بازديد: 2470   1396/10/16
هفته پژوهش هفته پژوهش ارسال کننده:
دانشكده پرستاري
بازديد: 1039   1396/09/27
فراخوان شرکت در نهمین همایش یادگیر... فراخوان شرکت در نهمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی ارسال کننده:
دانشكده پزشكي
بازديد: 559   1396/09/19
اعلام آخرین تغییرات آزمون ارشد و د... اعلام آخرین تغییرات آزمون ارشد و دکتری وزارت بهداشت ارسال کننده:
دانشكده پزشكي
بازديد: 821   1396/08/29
سخنرانی علمی دانشکده پزشکی سخنرانی علمی دانشکده پزشکی ارسال کننده:
دانشكده پزشكي
بازديد: 773   1396/08/01
شورای مشورتی جوانان دانشگاه شورای مشورتی جوانان دانشگاه ارسال کننده:
حوزه بسیح دانشجویی
بازديد: 1562   1396/07/30
آرشيو...


درباره ما | صفحه اصلی | گالري عکس | پرسش و پاسخ | تماس با ما|اخبار |نقشه سايت
© 2008 All rights Reserved. WWW.BMSU.Ac.Ir