[11/20/2017 10:24:49 ب.ظ] [۱۳۹۶ دوشنبه ۲۹ آبان] [عضويت در پورتال] [ورود مديران]
Skip Navigation Links

معاون آموزش دانشکده پرستاری

 

آقای دکتر فخرالدین فیضی

f.feizi@bmsu.ac.ir
Tel: 82483486

رزومه علمی - پژوهشی

شورای آموزش دانشکده پرستاری:

دکتر خاقانی زاده، رییس دانشکده پرستاری

دکتر فیضی، معاون آموزش دانشکده

دکتر رحمانی، معاون پژوهش دانشکده و مدیر گروه پرستاری نظامی

خانم پاکروان، مدیر آموزش دانشکده

دکتر خوشنویس، مدیرگروه پرستاری سلامت جامعه

دکتر سیرتی، مدیرگروه روانپرستاری

آقای باباتبار، مدیرگروه هوشبری

خانم سرهنگی، مدیر گروه پرستاری اطفال

خانم جوادی، مدیرگروه پرستاری اصول و فنون

دکتر مختاری، مدیرگروه مدیریت پرستاری

خانم متحدیان، مدیرگروه پرستاری اتاق عمل

دکتر نحریر، مدیر گروه داخلی - جراحی

خانم خمسه، مدیرتوسعه آموزش دانشکده پرستاری(EDO)

دکتر مرادیان، سوپروایزر آموزش بالینی

آقای کسری، کارشناس آموزش بالینی

خانم زمانی، مسئول آموزش مداوم

خانم طاهری، مسئول مطالعات و برنامه ریزی

 

شرح وظایف معاون آموزش

1.        تهیه و تدوین اهداف ، طرح ها ، خط مشی ها و برنامه های آموزشی در رسته بهداشت و درمان در راستای رسالت و ماموریت های آموزشی دانشگاه.

2.       تهیه و پیشنهاد دستورالعمل های مربوط به خدمات آموزشی دانشکده در راستای سیاست ها و برنامه های آموزشی دانشگاه .

3.      کنترل و نظارت بر انجام بهینه وظایف و ماموریت های واحدهای تحت امر بر اساس اصول و ضوابط .

4.      نیازسنجی، تعیین اولویت و برنامه ریزی به منظور اجرای کلیه دوره های آموزشی علوم پایه و بالینی .

5.      برنامه ریزی ، نظارت و ارزشیابی فعالیت های آموزشی و اجرایی اعضای هیئت علمی دانشگاه

6.      نظارت بر انجام بهینه برگزاری آزمون های مختلف در دانشکده و اعلام نتایج به رده های ذی ربط .

7.      نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل ها و آیین نامه های آموزشی ابلاغی به دانشکده .

8.      مشارکت در تدوین برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت آموزشی رسته بهاشت و درمان سپاه و وزارت بهداشت.

9.       مشارکت در تدوین و تنظیم دستورالعمل ها ، آیین نامه ها ، مقررات و روش های جاری .

10.     مشارکت در تهیه و تدوین الگوها ، نرم ها و استانداردهای آموزشی و کمک آموزشی و نظام جامع آموزشی .

11.     هماهنگی ، مشارکت و همکاری با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سایر دانشگاه های علوم پزشکی و نیروهای مسلح در امور آموزشی.

12.    پیشنهاد نصب و عزل مدیران گروه های آموزشی پایه و بالینی به فرمانده دانشکده .

13.   برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی و تخصصی برابر ضوابط و برنامه های ابلاغی .

14.    مشارکت در نظارت ستادی و کنترل مستمر بر نحوه عملکرد فعالیت های آموزشی و ارائه گزارش به رده های ذی ربط .

15.    نیاز سنجی کارکنان هیئت علمی مورد نیاز دانشگاه و ارائه آن به معاونت آموزش دانشگاه جهت تصویب در هیئت امناء .

16.    تشکیل و اداره شوراهای آموزشی دانشکده و ارائه نتایج به شورای آموزش دانشگاه .

17.    جمع آوری و تجزیه و تحلیل امار و اطلاعات از عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی و ارائه گزارش به مراجع ذی ربط .

18.    همکاری و مشارکت در جلسات شورای آموزشی، نقل و انتقال و کمیسیون موارد خاص طبق نظر معاونت آموزش دانشگاه

19.     تعامل و همکاری با معاونت آموزش سایر دانشکده های دانشگاه .

20.    تعامل و همکاری با مدیریت هیات علمی دانشگاه در مورد واحد ها و اعضای هیئت علمی .

21.    انجام سایر امور محوله در حوزه تخصصی

Skip Navigation Links
پژوهشگاهExpand <a href='?ObjId=1&PageId=3208'>پژوهشگاه</a>
قطب علمی آموزشی تروماExpand <a href='?ObjId=1&PageId=2462'>قطب علمی آموزشی تروما</a>
رياست دانشگاهExpand <a href='?ObjId=1&PageId=8'>رياست دانشگاه</a>
نمایندگی ولی فقیه Expand <a href='?ObjId=1&PageId=90'>نمایندگی ولی فقیه  </a>
معاونت ها Expand <a href='?ObjId=1&PageId=170'>معاونت ها </a>
دانشكده‌هاExpand <a href='?ObjId=1&PageId=191'>دانشكده‌ها</a>
بيمارستان‌هاExpand <a href='?ObjId=1&PageId=195'>بيمارستان‌ها</a>
مراکز تحقيقاتي غير مصوبExpand <a href='?ObjId=1&PageId=218'>مراکز تحقيقاتي غير مصوب</a>
مراکر تحقيقاتي مصوبExpand <a href='?ObjId=1&PageId=200'>مراکر تحقيقاتي مصوب</a>