[03/23/2018 01:39:48 ب.ظ] [۱۳۹۷ جمعه ۳ فروردين] [عضويت در پورتال] [ورود مديران]
Skip Navigation Links

 

بسمه تعالي
كميته تحقيقات دانشجويي دانشجويان
دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا«عج»
اساسنامه
& فصل اول كليات:
 ªماده 1- نام:‌ كميته تحقيقات دانشجويي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا«عج» كه از اين پس به اختصار كميته ناميده مي‌شود.
ª ماده 2- وابستگي: وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا«عج» - معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا«عج»
ª ماده 3- تاريخ تأسيس :
ª ماده 4- آرم: طرح كلي آرم از آرم دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا«عج» اقتباس شده است .
   

  
ª ماده 5- اهداف:
       بند 1- ايجاد فعاليتهاي پوياي پژوهشي در دانشجويان علوم پزشكي و هدايت آنها به منظور كسب نتايج كاربردي از طريق:
1-1 فراهم نمودن محيط مناسب براي پژوهش و تفكر خلاق
2-1- ايجاد گسترش فرهنگ پژوهش و پرورش روحيه تحقيق
3-1- آموزش فنون پژوهش و آموزش توانايي حل مشكل
4-1- بهبود و تقويت رابطه علمي استاد و دانشجو
       بند 2- ايجاد محيطي مناسب براي پرورش توانايي انجام فعاليتهاي گروهي و كسب تجربه هاي اجرايي در دانشجويان
       بند 3- پرورش پژوهشگران كارآمد به عنوان محور اصلي در فعاليتهاي پژوهشي
ª ماده 6 عضو:
بند 1- تعريف عضو: ‌اعضاي كميته كساني هستند كه به نحوي با كميته همكاري مي‌نمايند. اشتغال به تحصيل در يكي از مقاطع تحصيلي در دانشكده ها و مؤسسات وابسته به دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا«عج» براي عضويت دركميته الزامي ست.
       بند 2- تقسيم بندي اعضاء :‌
1-2- اعضاي پژوهشي: ‌تمامي كسانيكه در يك طرح تحقيقاتي كميته شركت كرده يا سابقه عضويت در يك طرح تحقيقاتي كميته را داشته باشند و تمديد هر ترم عضويت را انجام ‌دهند.
2-2- اعضاي اجرايي كميته: اعضاي واحدها و گروههاي كميته هستند كه با تأييد مسئول گروه يا واحد مربوطه جهت عضويت معرفي مي‌گردند و تمديد هر ترم عضويت را انجام مي‌دهند.
بند 3- فارغ التحصيلان،‌ محققان و يا دانشجويان ساير دانشگاهها كه مايل به همكاري با كميته مي‌باشند، مي‌توانند در صورت تأئيد دبير كميته به عضويت افتخاري كميته پذيرفته شوند.
تبصره: ‌در اين اساسنامه هر جا كه كلمه عضو بكار رفته است، منظور اعضاي اصلي كميته بوده كه در بند 2 آمده است و موارد مذكور شامل اعضاي افتخاري كميته نمي‌باشد
بند 4- تمديد عضويت: اعضاي كميته لازم است كه هر ترم عضويت خود را تمديد نمايند. تمديد عضويت در زمانهاي مقرر   كه از طرف كميته اعلام مي‌شود صورت مي‌پذيرد.
بند 5- لغو عضويت:‌ در صورت احراز يكي از شرايط ذيل، شوراي مركزي مي‌تواند با اكثريت آراء و تاييد سرپرست اقدام به لغو عضويت هر يك از اعضاء نمايد.
1. عدم تمديد عضويت
2. انجام هرگونه عملي كه مخالف قوانين جاري و شئونات دانشگاه و كميته يا مغاير با منافع و مصالح كميته باشد. تشخيص اين امر به عهده شوراي مركزي است.
تبصره: عدم حضور اعضاء شوراي مركزي در جلسات و تشخيص عدم ادامه توسط شورا
 
& فصل دوم- سرپرست:
ª ماده 7- تعريف: سرپرست كميته عاليترين مقام رسمي كميته است كه با حكم معاونت پژوهش دانشگاه براي مدت نامحدود منصوب مي‌شود.
ª ماده 8- عزل و نصب سرپرست:‌ عزل و نصب سرپرست به عهده معاونت پژوهش دانشگاه است.
  ªماده 9-وظايف سرپرست:
       بند 1- پاسخگويي به مسؤلان دانشگاه در قبال عملكرد كميته
       بند 2- مسؤليت كليه امور اداري و مالي از جمله مكاتبات خارج از كميته
       بند 3 دفاع از منافع و مصالح كميته
       بند 4- راهنمايي شوراي مركزي در تعيين سياستهاي سالانه كميته و نظارت بر انطباق مصوبات شوراي مركزي با قوانين جاري دانشگاه و تصويب و امضاي آنها در صورت تطابق
       بند 5- حضور در جلسات مجمع عمومي
      تبصره:‌ در مورد پيشنهاد عزل سرپرست توسط شوراي مركزي به معاونت پژوهش دانشگاه نيازي به تصويب سرپرست نيست .
ª ماده 10 - اختيارات سرپرست
       بند 1- نصب دبير به پيشنهاد شوراي مركزي
       بند 2- عزل ذبير به شرح مندرج در ماده 22
       بند 3- تنفيذ حكم مديران واحدها و مسئول شوراي پژوهش
       بند 4- قبول استعفاي دبير و اعضاي شوراي مركزي
       بند 5 امضاء و تأييد نهايي كليه مصوبات شوراي مركزي بجز پيشنهاد عزل سرپرست به معاونت پژوهش دانشگاه
       بند 6- حضور در جلسات شوراي مركزي با هماهنگي قبلي
       بند 7 پرسش از هر يك از اعضاي كميته درباره عملكرد آنها
       بند 8- تأييد و امضاي تغييرات اساسنامه
 
 
& فصل سوم- مجمع عمومي:
ª ماده 11- تعريف: ‌مجمع عمومي اعضاي كميته عبارتست از گردهمايي تمام اعضاي كميته كه در محدوده اختيارات قانوني خود مصرح در اساسنامه عمل مي‌كند. مجمع عمومي عاليترين مرجع تصميم گيرنده دانشجويي كميته است .
 ª ماده 12- در مجمع عمومي عادي هر 6 ماه يكبار تشكيل مي‌شود و با حضور يك دوم كل اعضاي كميته رسميت مي‌يابد و تصيمات آن لازم الاجرا هستند.
ª ماده 13- تشكيل مجمع عمومي عادي بر عهده دبيراست. وي مؤظف است دست كم دو هفته پيش از تشكيل جلسه رسماً و از طريق اعلان عمومي، برگزاري و برنامه كاري آن را به اطلاع اعضاء برساند.
ª ماده 14- رياست جلسه مجمع عمومي عادي بر عهده دبير است.
 ªماده 15- در صورت رسميت نيافتن مجمع عمومي عادي، تشكيل مجمع فوق العاده در اسرع صورت گرفته وقت بعد اعلام و برنامه كاري مجمع عادي به آن موكول مي‌گردد. مجمع فوق العاده حد نصابي براي رسميت ندارد و تصميمات اخذ شده در اين جلسه لازم الاجرا مي‌باشد.
ª ماده 16- مجمع عمومي فوق‌العاده مي‌تواند در صورت انحلال شوراي مركزي نيز به شرح آمده در بند 2و3 و ماده 34- بنا به درخواست سرپرست تشكيل شود و شوراي مركزي جديد را انتخاب نمايد.
ª ماده 17- كليه رأي گيريهاي مجمع عمومي با رأي مخفي و به صورت كتبي انجام مي‌گيرد و رأي نصف به علاوه يك حاضران براي تصويب هر مصوبه‌اي بجز تغيير اساسنامه ضروري است .
ª ماده 18- وظايف و اختيارات مجمع عمومي عبارتند از :
       بند 1- استماع گزارش عملكرد شوراي مركزي و دبير
       بند 2- فراهم كردن شرايط مناسب براي تضارب آراي اعضاي كميته
       بند 3- انتخاب شوراي مركزي بعدي
       بند 4- تصويب تغييرات اساسنامه به پيشنهاد شوراي مركزي و با تأييد دو سوم حاضران
       بند 5- تصويب انحلال شوراي مركزي در صورت پيشنهاد 20% از اعضاي مركز به شرحي كه در بند 3 ماده 34 آمده   است .
 
& فصل چهارم- سيستم اجرايي:
ª ماده 19- تعريف: سيستم اجرايي مراكز شامل دبير،‌شوراي پژوهشي و مديران واحدها و زير مجموعه‌هاي هر يك از آنها است كه از ميان اعضاي اصلي كميته انتخاب مي‌شوند و تا زمان ادامه عضويتشان مي‌توانند به مسئوليتشان ادامه دهند.
ª ماده 20 دبير : عاليترين مقام اجرايي دانشجويي كميته است كه مسئوليت اجراي اساسنامه و قوانين جاري كميته را به عهده دارد مگر در اموري كه مستقيماً به سرپرست مربوط است .
 ªماده 21- انتخاب دبير:
        بند 1- دبير به پيشنهاد شوراي مركزي توسط سرپرست براي مدت يكسال منصوب مي‌گردد.
       بند 2- انتصاب مجدد دبير بلامانع است .
       بند 3- دبير به طور متوالي مي‌تواند حداكثر دو دوره انتخاب شود.
       بند 4- دبير مي‌تواند از بين اعضاي شوراي مركزي انتخاب شود. در اين صورت عضويت وي در شوراي مركزي ملغي شده، عضو علي البدل    دانشكده مربوطه جانشين وي خواهد شد.
       بند 5 در صورت پيشنهاد و موافقت سه چهارم اعضاء شوراي مركزي دبير مي‌تواند براي بيش از 2 دوره ادامه   مسؤليت دهد.
 ªماده 22 عزل دبير:‌
       بند 1- عزل دبير به عهده سرپرست است.
       بند 2- در صورت درخواست بيش از دو سوم اعضاي شوراي مركزی، سرپرست موظف به عزل دبير است .
       بند 3- سرپرست مي‌تواند بدون رأی شورای مركزی مستقيما دبير را عزل نمايد.
 
 ªماده 23 پايان كار دبير: به يكي از راه هاي زير صورت مي‌پذيرد:
       بند 1- پايان دوره كار يك ساله وي
       بند 2- عزل توسط سرپرست
       بند 3- استعفا: دبير استعفاي خود را تقديم سرپرست مي‌كند و تا زمان پذيرفته شدن استعفا بايد به وظايف قانوني خود ادامه دهد.
       بند 4- هر گونه اتفاق غير منتظره كه مانع ادامه كار دبير گردد.
      تبصره: ‌اگر بنا به هر يك از دلايل فوق كار دبير زودتر از موعد مقرر پايان يابد،‌شوراي مركزي مؤظف است حداكثر ظرف مدت دو هفته   دبير جديد را به سرپرست كميته پيشنهاد نمايد.
ª ماده 24 وظايف و اختيارات دبير:‌
       بند 1- اجراي اساسنامه و آيين نامه‌هاي كميته
       بند 2- عزل و نصب مدير شوراي پژوهشي و مديران واحدها با تنفيذ سرپرست
       بند 3- ابلاغ مصوبات شوراي مركزي به مديران واحدها و شوراي پژوهشي
       بند 4- هماهنگي بين واحدها و شوراي پژوهشي
       بند 5- انجام مكاتبات رسمي با مسؤلان هم سطح خود در كميته هاي تحقيقاتي مشابه
       بند 6- تهيه و تنظيم گزارش عملكرد و برنامه شش ماهه و ارائه آن به شوراي مركزي و سرپرست
ª ماده 25 مديران واحدها :‌
       بند1- بنا به درخواست دبير و تأييد شوراي و سرپرست تعداد واحدها در هر دوره قابل تغيير مي‌باشد.
       بند 2- مديران واحدها به پيشنهاد دبير و تنفيذ سرپرست در واحدهاي مربوطه مشغول به كار مي‌گردند.
       تبصره: مديران واحدها مي‌توانند عضو شوراي مركزي يا از اعضاء فعال كميته باشند.
      بند 3- مديران واحدها در صورت امكان بايد از اعضاء دانشكده هاي مختلف در تركيب واحد تحت نظر استفاده نمايند.
       بند 4 مديران واحدها مي‌توانند در صورت صلاحديد، زيرگروه هايي در واحد خود تعريف نمايند تا با تخصصي نمودن فعاليت هاي گروهها، شرايط ارتقاء سطح كيفيت فعاليت واحد را فراهم نمايند.
 
& فصل پنجم- شوراي مركزي:
ª ماده 26 تعريف:‌ شوراي مركزي شورايي مركب از تعدادي از اعضاي كميته است كه عهده دار وظايف سياستگزاري و نظارتي كميته مي‌باشد.
ª ماده 27 وظايف و اختيارات شوراي مركزي در مقابل سرپرست:
        بند 1 گزارش ادواري به سرپرست از عملكرد شورا
        بند 2- پيشنهاد نصب دبير به سرپرست
        بند 3 پيشنهاد عزل دبير به سرپرست
       بند 4 تشكيل جلسه اضطراري در صورت پيشنهاد سرپرست
ª ماده 28 وظايف و اختيارات شوراي مركزي در مقابل مجمع عمومي و اعضاء
       بند 1 لغو عضويت در صورت احراز شرايط مندرج در اساسنامه
       بند 2 برگزاري انتخابات دوره بعدي شوراي مركزي
       بند 3 معرفي سخنگوي شوراي مركزي
       بند 4 تعيين تعداد سهم هر يك از دانشكده ها در شوراي مركزي بعدي مطابق مندرجات اساسنامه
       بند 5- بازنگري اساسنامه
       بند 6 تفسير اساسنامه
       بند 7 ايجاد سيستم مناسب جهت اخذ پيشنهادها و انتقادهاي اعضاء
       بند 8 گزارش صورت جلسات و مصوبات به اعضاي كميته از طريق برد يا بولتن يا شبكه هاي رايانه‌اي
       بند 9 پيشنهاد عزل سرپرست به رياست دانشگاه ( با تصويب حداقل دو سوم از كل اعضا)
ª ماده 29 وظايف و اختيارات شوراي مركزي در مقابل سيستم اجرايي:
      بند 1- حق استيضاح سيستم اجرايي شامل دبير و مدير شوراي پژوهشي و مديران واحدها
       بند 2 تصويب آيين نامه هاي داخلي كميته
       بند 3 نظارت بر همه سطوح اجرايي
       بند 4 سياستگزاري ساليانه كميته در چهار چوب اساسنامه
    تبصره : ‌كليه مصوبات شوراي مركزي بجز پيشنهاد عزل سرپرست به معاونت پژوهش بايد به تأييد سرپرست كميته برسد.
ª ماده 30 تركيب شوراي مركزي :‌
       بند 1 شوراي مركزي متشكل از حداقل 9 نفر از اعضاي مركز بوده كه به تناسب اعضاي هر دانشكده براي يك دوره يكساله انتخاب مي‌شوند.
       بند 2 هر دانشكده با 15 نفر عضو حداقل يك نماينده در شوراي مركزي خواهد داشت.
    تبصره 1 : در دانشكده پزشكي به ازا هر 10 نفر يك نماينده در شوراي مركزي
    تبصره 2: ‌تعداد دانشجويان رشته پزشكي عضو شوراي مركزي حداقل دو سوم تعداد اعضاء شورا را تشكيل مي‌دهند.
       بند 3 هر دانشكده يك عضو علي البدل دارد كه در صورتي كه به هر عنوان يكي از نمايندگان آن دانشكده از عضويت در شوراي مركزي خارج شود، ‌جايگزين او خواهد شد.
    توضيح :‌ عضو علي البدل فردي است كه در انتخابات شوراي مركزي پس از منتخبين هر دانشكده بيشترين آراء را به دست آورده است.
       بند 4 جلسات شوراي مركزي با حضور دو سوم اعضاء رسميت مي‌يابد و جز در مواقعي كه در اساسنامه تصريح شده است، ‌حد نصاب تصويب تصميمات، نصف به اضافه يك افراد حاضر مي‌باشد.
ª ماده 31- انتخابات شوراي مركزي :
       بند 1 انتخابات شوراي مركزي به طور سالانه در مجمع عمومي اعضاي كميته برگزار مي‌گردد.
       بند 2 تمامي اعضاي مركز مي‌توانند در هر دانشكده كانديدا شوند.
       بند 3 حداقل دو هفته قبل از پايان دوره كار شوراي مركزي،‌مجمع عمومي تشكيل و براي شوراي مركزي بعدي انتخابات برگزار مي‌گردد.
    تبصره: در صورتي كه مجمع عمومي به حد نصاب لازم نرسد و لزوم تشكيل مجمع عمومي فوق العاده پيش آيد،‌اين كار در اسرع وقت انجام مي‌پذيرد.
ª ماده 32- شرايط انتقال شوراي مركزي:
بند 1 پايان دوره يكساله
بند 2 در صورت تقليل اعضاي شوراي مركزي به كمتر از نصف، سرپرست شورا را منحل اعلام مي‌كند و انتخابات زودرس برگزار مي‌گردد.
بند 3 در صورت عدم رضايت از عملكرد شوراي مركزي در شش ماهه اول كار آن، با امضاي 40% از اعضاي مركز رأي گيري جهت انحلال شوراي مركزي در دستور كار اولين مجمع عمومي قرار گيرد. در صورتيكه بيش از 70% از حاضرين جلسه مجمع عمومي موافقت خود را با انحلال شوراي مركزي اعلام نمايند، اين شورا منحل مي‌شود و دبير موظف است طبق اساسنامه و آيين نامه شوراي مركزي، مجدداً انتخابت شوراي مركزي را برگزار نمايد.
 
&فصل ششم- پشتيباني:
ª ماده 33 حمايت و پشتيباني كميته بر عهده معاونت پژوهش دانشگاه مي‌باشد. جلب حمايت ساير معاونت هاي دانشگاه و سازمانهاي ديگر نيز از طريق معاونت پژوهشي دانشگاه خواهد بود.
ª ماده 34 مرجع رسيدگي به امور كميته در درجه نخست معاونت پژوهشي دانشگاه و سپس رياست دانشگاه و معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي است .
 
&فصل هفتم: شوراي پژوهشي:
ª ماده 35 تعريف:‌ شوراي پژوهشي به عنوان نهاد بررسي و تصويب طرحها در مركز انجام وظيفه مي‌نمايد.
تبصره 1 : سياستگزاري امور پژوهشي در جلسات ويژه‌اي در شوراي مركزي با حضور حتي المقدور دبير، اعضاء دانشجويي كميته و مشاوران متخصص در صورت لزوم در بحثهاي مربوطه انجام مي‌پذيد.
ª ماده 36: وظايف و اختيارات
       بند 1 بررسي طرحها و پروپوزالهاي ارائه شده به شورا و تأييد آنها جهت اجرا در كميته يا ارسال به معاونت پژوهشي دانشگاه جهت طرح در شوراي پژوهشي دانشگاه
    تبصره 1 : لازم است طرحها و پروپوزالهاي تهيه شده در گروههاي مختلف كميته پس از استفاده از سرويسهاي مشاوره‌اي كميته ( نظير آمار و روش تحقيق، كامپيوتر، زبان و ترجمه) جهت اجرا در كميته يا ارسال به معاونت پژوهشي دانشگاه، در شوراي پژوهشي كميته بررسي و با رأي گيري در شوراي پژوهشي تصويب مي‌شود.
    تبصره 2: ساختار نگارش پيش نويس طرحهاي پژوهشي در كميته همان ساختار مصوب معاونت پژوهشي دانشگاه مي‌باشد كه از طريق شوراي پژوهشي اين ساختار رسماً در كميته اعلام مي‌شود.
       بند 2 نقص پروپوزالهاي تصويب شده در شورا يا مصوب معاونت پژوهشي دانشگاه به عهده هيأت اجرايي كميته است.
    تبصره 1: ‌نظارت بر اجراي طرحها و نحوه مصرف بودجه طرح به عهده دبير و هيأت اجرايي كميته مي‌باشد دبير مؤظف است گزارش اجراي طرحها را با تواتر تعيين شده توسط شوراي پژوهشي در اختيار اين شورا قرار دهد و همچنين شوراي پژوهشي نظارت خود را در مرحله تصويب طرح و انتخاب طرح جهت ارائه به معاونت پژوهشي اعمال مي‌كند.
ª ماده 37- تركيب و ساختار
       بند 1 اين شورا متشكل از دبير اعضاء دانشجويي واحد پژوهش حتي المقدور يك نفر مشاور متخصص در اپيدميولوژي به انتخاب سرپرست كميته مي‌باشد.
    تبصره 1 : تعدادي از اساتيد و مشاورين متخصص اپيدميولوژي جهت اظهار نظر و تصميم گيري در زمينه طرحهاي مختلف ارائه شده به شورا از طريق سرپرست كميته جهت شركت در جلسات شوراي پژوهشي دعوت مي‌شوند.
    تبصره 2: احكام دانشجويان عضو شوراي پژوهشي توسط دبير تا زمان تصدي پست مربوط توسط ايشان تعيين مي‌گردد.
    تبصره 3: ‌ بنا به ضرورت و پيشنهاد اعضاي شورا،‌ شورا مي‌تواند از افراد ديگري غير از تركيب ثابت شورا جهت بررسي و تصويب طرحها، جهت شركت در جلسات بدون حق رأي دعوت نمايد.
       بند 1 رياست شوراي پژوهشي به عهده مدير شورا مي‌باشد.
ª ماده 38: ‌وظايف و اختيارات مدير شوراي پژوهشي
       بند 1 تنظيم دستور و صورت جلسات شورا
       بند 2 بايگاني و ثبت مصوبات شورا
       بند 3 انجام ارتباطات و مكاتبات شورا
       بند 4 تنظيم گزارش كاري شورا جهت اطلاع اعضاي كميته و تقديم به دبير
ª ماده 39: ‌چگونگي رسميت جلسات و تصويب دستور جلسات
       بند 1 جلسات شورا با حضور همه اعضاء دانشجويي رسميت مي‌يابد، ‌دستور جلسات پس از طرح و تصويب اكثريت جلسه لازم الاجرا خواهد بود.
    تبصره 1: ‌هر گونه تغيير در محتويات اين آيين نامه منوط به تصويب شوراي مركزي و تأييد سرپرست خواهد بود.
 
& فصل هشتم- بازنگري اساسنامه:
ª ماده 40: در صورت ايجاد هر كونه تغيير در اساسنامه كه به تأييد شوراي مركزي رسيده باشد،‌اين تغيير در اولين جلسه مجمع عمومي مطرح مي‌شود و در صورتي كه به تصويب 3/2 اعضاي حاضر در جلسه مجمع عمومي برسد، به سرپرست تقديم مي‌كردد. تغييرات در صورت تأييد سرپرست كميته و معاونت پژوهش دانشكاه رسميت پيدا خواهد كرد.
 
 
Skip Navigation Links
پژوهشگاهExpand <a href='?ObjId=1&PageId=3208'>پژوهشگاه</a>
قطب علمی آموزشی تروماExpand <a href='?ObjId=1&PageId=2462'>قطب علمی آموزشی تروما</a>
رياست دانشگاهExpand <a href='?ObjId=1&PageId=8'>رياست دانشگاه</a>
نمایندگی ولی فقیه Expand <a href='?ObjId=1&PageId=90'>نمایندگی ولی فقیه  </a>
معاونت ها Expand <a href='?ObjId=1&PageId=170'>معاونت ها </a>
دانشكده‌هاExpand <a href='?ObjId=1&PageId=191'>دانشكده‌ها</a>
بيمارستان‌هاExpand <a href='?ObjId=1&PageId=195'>بيمارستان‌ها</a>
مراکز تحقيقاتي غير مصوبExpand <a href='?ObjId=1&PageId=218'>مراکز تحقيقاتي غير مصوب</a>
مراکر تحقيقاتي مصوبExpand <a href='?ObjId=1&PageId=200'>مراکر تحقيقاتي مصوب</a>


تابلو اعلانات
آرشيو...

تعداد بازديد
تعدادبازديد 2227488

لينکهاي مرتبط
لينکي در اين بخش قرارداده نشده

مجلات علمي پژوهشي
لينکي در اين بخش قرارداده نشده

مهمترین اخبار
آرشيو...

مقالات
توصیه های حفظ سلامت در تغذیه توصیه های حفظ سلامت در تغذیه ارسال کننده:
مرکز تحقیقات طب سنتی
بازديد: 327   1396/12/20
دانلود فرم خام پروپوزال تحقیقاتی ش... دانلود فرم خام پروپوزال تحقیقاتی ششمین جشنواره تحقیقاتی ارسال کننده:
روابط عمومي
بازديد: 328   1396/12/19
سلول های بنیادی عضله اسکلتی و ور... سلول های بنیادی عضله اسکلتی و ورزش ارسال کننده:
فيزيولوژي ورزشي
بازديد: 427   1396/12/16
تقویم آزمون های علوم پزشکی سال ۱۳۹... تقویم آزمون های علوم پزشکی سال ۱۳۹۷ وزارت بهداشت ارسال کننده:
دانشكده پزشكي
بازديد: 3069   1396/10/16
هفته پژوهش هفته پژوهش ارسال کننده:
دانشكده پرستاري
بازديد: 1465   1396/09/27
فراخوان شرکت در نهمین همایش یادگیر... فراخوان شرکت در نهمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی ارسال کننده:
دانشكده پزشكي
بازديد: 685   1396/09/19
آرشيو...


درباره ما | صفحه اصلی | گالري عکس | پرسش و پاسخ | تماس با ما|اخبار |نقشه سايت
© 2008 All rights Reserved. WWW.BMSU.Ac.Ir