[02/21/2018 08:22:48 ق.ظ] [۱۳۹۶ چهارشنبه ۲ اسفند] [عضويت در پورتال] [ورود مديران]
Skip Navigation Links

بسمه تعالي
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
معاونت آموزش-مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی
 
ماْموريت وشرح وظايف  مركز توسعه آموزش پزشكي (EDC)
Education Development Center
 
مقدمه :
مرکز توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج) متشکل از مدیرمرکز ، دبیر کمیته برنامه ریزی ، دبیر کمیته ارزشیابی ، دبیر کمیته پژوهش در آموزش و دبیر کمیته رشد و بالندگی اعضاء هیات علمی و دبیر کمیته دانشجوئی و استعدادهای درخشان تشکیل شده است که شرح وظایف این مرکز و کمیته های آن به شرح ذیل می باشد :
 
الف)ماْموريت :
    بهبود كيفيت آموزش تئوري وعملي وارتقاء توانايي وشايستگي هاي آموزش دهندگان و بهبود وتوسعه دوره هاي آموزشي
ب ( شرح وظايف:
1-افزايش مهارت ، توانمندي وعملكرد فارغ التحصيلان گروه پزشكي با اجراي برنامه هاي آموزشي تخصصي
2-طراحي ، اجراي رويكرد هاي جديد آموزش علوم پزشكي ونظام ارزشيابي
3-آموزش ،سازماندهي وحمايت علمي ومالي از پروژه هاي پژوهش در آموزش
4- ارزشيابي فعاليت هاي آموزش يادگيري – ياددهي در سطح دانشگاه
5- ارتقاء استانداردها وكيفيت آموزش در جهت برنامه هاي استراتژيك دانشگاه
6-ارتقاء ، رشد وپويايي اعضاي هياْت علمي در زمينه آموزش علوم پزشكي
7-جلب مشاركت دانشجويان در ارتقاء كيفيت آموزشي
8-به كارگيري وتوسعه روشهاي نوين آموزشي در سطح دانشگاه وتوسعه آموزشهاي الكترونيكي
9-ارزشيابيي دروني وبيروني گروههاي آموزشي
10-طراحي وپيگيري اجراي طرح دوره وطرح درس
11-اجراي ارزشيابي اساتيد توسط همكاران ، دانشجويان وخودارزشيابي
12-برقراري ارتباط مستمر با دفاتر توسعه توسعه آموزش دانشكده ها ومركز توسعه آموزش پزشكي وزارت بهداشت درمان
13-توسعه امكانات خدمات آموزشي مركز متناسب با نيازهاي سپاه
14- نمايش وبرگزاري گنگره هاي آموزش پزشكي
 
 
 
کمیته برنامه ریزی :
1-    تهیه و تدوین برنامه استراتژیک مرکز توسعه آموزش و اجرای و ارزشیابی برنامه
2- هدایت و نظارت بر تهیه Lesson plan  و Course planتوسط گروههای آموزشی از طریق EDO
3-تدوین برنامه مدون ارزشیابی و بازنگری Curriculum
4- مشارکت در طراحی ، اجرای ،بازنگری و ارزشیابی کوریکولوم
5- هدایت و نظارت بر مراکز مهارتهای بالینی در برنامه های آموزشی
6- تهیه و تدوین دستورالعمل ها و آئین نامه های آموزشی
7-تهیه و تدوین الگوها ، فرمها و استانداردهای آموزشی و کمک آموزشی
8-طراحی و تدوین و راه اندازی دوره های تحصیلات تکمیلی
9- تهیه تقویم آموزشی دانشگاه و برآورد ظرفیت سالانه پذیرش دانشجو
10-هدایت و نظارت بر برگزاری آزمونهای داخلی و ارزیابی نهایی
11- همکاری در اجرای برنامه رتبه بندی دانشکده ها با وزارت بهداشت
12-انجام مطالعات و بررسی کارشناسانه جهت ارتقاء کیفیت آموزشی
11-طراحی و تدوین کتابچه های آموزشی
 
کمیته ارزشیابی :
1-    طراحی و تدوین شاخصهای ارزیابی آموزشی
2- بررسی نظام مند آزمون های کتبی و مستند سازی نتایج آن
3-بررسی آزمون های بالینی و مستند سازی نتایج
4- ارائه بازخورد منظم نتایج بررسی آزمون ها به استادان ، مدیران ، گروهها و متولیان آموزشی
5- هدایت و تشویق گروههای آموزشی جهت استفاده از روشهای نوین ارزشیابی
6- طراحی و تدوین برنامه و ابزارهای ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضاء هیات علمی
7-نظارت بر نحوه ارزشیابی اساتید و مستندات آن
8-ارائه نتایج ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضاء هیات علمی به گروههای آموزشی
9- هدایت و نظارت بر ارزیابی درونی گروههای آموزشی
10-طراحی و اجرای ارزیابی بیرونی گروههای آموزشی
 
 
 کمیته پژوهش در آموزش :
1-    برگزاری جلسات منظم کمیته به منظور بررسی طرحهای پژوهشی
2-  نیاز سنجی و تعیین اولویت های پژوهش در آموزش
3- هدایت و تشویق اعضاء هیات علمی جهت انجام طرحهایی در زمینه آموزش علوم پزشکی
4-  جذب بودجه تحقیقاتی از مراجع ذیربط
5-  هدایت و نظارت بر اجرای نتایج طرحهای تحقیقاتی
6-  انتشار کتب و جزوات در زمینه آموزش پزشکی
7- انتشار مجله آموزش پزشکی
8- هدایت پایان نامه های دانشجوئی در زمینه آموزش پزشکی
  کمیته رشد و بالندگی اعضای هیات علمی :
1-    نیازسنجی و تعیین نیازهای آموزشی اعضاء هیات علمی
2- برگزاری کارگاههای آموزش پزشکی
3-تشویق و هدایت گروههای آموزشی برای برگزاری ژورنال کلاب ، کنفرانس و سمینارهای آموزشی
4- ارائه دوره های آموزش کوتاه مدت آموزش پزشکی برای اعضای هیات علمی با مشارکت سایر دانشگاهها
5- برگزاری دوره های علمی ، سیاحتی ، زیارتی برای اعضای هیات علمی به همراه خانواده
6- برگزاری جلسات اخوت برای اعضای هیات علمی به همراه خانواده
7-نظارت و هدایت جهت تسریع درترفیع و ارتقاء اعضای هیات علمی
 
کمیته دانشجوئی و استعدادهای درخشان :
1-    آگاه سازی مدیران آموزشی ، اعضاء هیات علمی و مسئولین دانشگاه از شرایط موجود آموزشی و خواسته های دانشجویان در حیطه آموزشی
2- آگاه سازی دانشجویان از حقوق و نیازهای آنان در حوزه آموزشی
3-برگزاری هم اندیشی دانشجویان با اعضائ هیات علمی در پایان هر نیمسال تحصیلی
4- پیگیری درخواست های دانشجویان از حقوق و نیازهای آنان در حوزه آموزش
5- تشویق و هدایت دانشجویان جهت طرحهای پژوهشی دانشجوئی در زمینه آموزش علوم پزشکی
6- پیگیری امور مربوط به ارتباط با نهادهای داخل و خارج از کشور و ارائه گزارش به مدیریت EDC
7-شناسایی و جذب استعدادهای درخشان
8-طراحی و تدوین برنامه جهت ارزیابی عملکردهای درخشان دانشجویان و طبقه بندی آنان
9- بکارگیری ظرفیت و توانمندی های دانشجویان در پیشبرد اهداف مدیریتی ، آموزشی و پژوهشی دانشگاه
10-فراهم نمودن زمینه رشد و گسترش نوآوری ، ابداع و خلاقیت در بین دانشجویان
11-تهیه و تدوین برنامه جهت تقدیر از استعدادهای درخشان
 
 
 
 
 
 
ماْموريت وشرح وظايف دفاتر توسعه آموزش علوم پزشکی EDO
 
مقدمه :
دفاتر توسعه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج) شامل سه دفتر دانشکده پزشکی ، پرستاری ، بهداشت است که رسالت و شرح وظایف این دفاتر در راستای ارتقائ کیفیت آموزشی در چهار حیطه برنامه ریزی ، ارزشیابی ، پژوهش در آموزش و رشد و بالندگی اعضاء هیات علمی به شرح ذیل می باشد :
رسالت :
آموزش و تربیت دانش آموختگان کارآمد ، شایسته متعهد و مومن در جهت تامین نیازهای بهداشت و درمان نیروهای مسلح و جامعه .
 
 
 
 
 
شرح وظایف :
وظایف ، فعالیتها ی اصلی دفاتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکد ها به شرح زیر می باشد :
الف برنامه ریزی آموزشی :
1- نظارت بر اجرای Course plan وLesson plan  
2- مشاوره و هدایت اعضاء هیات علمی در Course plan وLesson plan  
3- مشاوره در زمینه برنامه ریزی دوره های آموزشی و بازنگری آنها
4- بررسی انطباق برنامه های درسی با نیازهای نیروهای مسلح
5- بررسی انطباق برنامه های درسی با نیازهای دانش آموختگان
6- توسعه روشهای نوین آموزش و تدریس (Skill Lab ,…)
7- استاندارد سازی برنامه های آموزشی
8- هدایت و نظارت برعملکرد استاد راهنما در دانشکده ها
 
 
 
 
ب ارزشیابی :
1- مدیریت ، هدایت و نظارت ارزشیابی درونی و بیرونی گروههای آموزشی
2- نظارت و هدایت ارزشیابی عملکرد اعضاء هیات علمی
3- نظارت ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
4- ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی فراگیران و فرآیندهای آموزشی
5- نظارت بر کیفیت روشهای ارزشیابی گروهها
6- ارزشیابی دانش آموختگان تا یک سال
 
ج پژوهش در آموزش :
1- ارایه مشاوره در زمیه اجرای طرحهای پژوهش در آموزش با هماهنگی و زیر نظر EDC
2- تشویق و هدایت اعضاء هیات علمی در انجام پژوهش در آموزش
3- راهنمایی در نوشتن پروپوزال و ارسال آن به EDC
 
 
د رشد و بالندگی اعضاء هیات علمی:
1-    تشویق اعضاء هیات علمی جهت شرکت درکارگاههای آموزشی
2- نیازسنجی برنامه های آموزشی اعضاء هیات علمی در جهت توانمند سازی آموزشی
3-نظارت و هدایت آموزشی اعضاء هیات علمی جدید
4- نیازسنجی و توانمندی های آموزشی اعضاء هیات علمی
5- نظارت و تایید امتیازات آموزشی عضو هیات علمی جهت ترفیع و ارتقاء
 
شرح وظایف کمیته دانشجوئی و استعدادهای درخشان دانشکده:
1- شناسایی دانشجویان مستعد
2- ایجاد زمینه برای شکوفایی و باروری استعدادها و خلاقیت ها و تسهیل فعالیتهای ایشان
3- برگزاری جلسات هم اندیشی بین اعضاء هیات علمی و دانشجویان مستعد
4- ارزشیابی فعالیتهای علمی - تحقیقاتی دانشجویان مستعد
5- گسترش نوآوری ، ابداع و خلاقیت و کارآفرینی در بین دانشجویان مستعد
6- شناسایی و معرفی دانشجویان نخبه جهت جذب در سازمان
7- ارائه گزارش عملکرد کمیته به مسئول EDC
8-نظارت و هدایت کارگاهها و سمینارهای دانشجوئی
 
Skip Navigation Links
دانشكده پزشكيExpand <a href='?ObjId=191&PageId=192'>دانشكده پزشكي</a>
دانشكده پرستاريExpand <a href='?ObjId=191&PageId=193'>دانشكده پرستاري</a>
دانشکده بهداشتExpand <a href='?ObjId=191&PageId=194'>دانشکده بهداشت</a>
دانشکده داروسازیExpand <a href='?ObjId=191&PageId=2593'>دانشکده داروسازی</a>
اعتباربخشی حوزه رسالت و اهداف
اعتباربخشی حوزه آموزش کارکنان


درباره ما | صفحه اصلی | گالري عکس | پرسش و پاسخ | تماس با ما|اخبار |نقشه سايت
© 2008 All rights Reserved. WWW.BMSU.Ac.Ir