[03/18/2018 06:42:06 ق.ظ] [۱۳۹۶ يکشنبه ۲۷ اسفند] [عضويت در پورتال] [ورود مديران]
Skip Navigation Links

بسمه تعالی
اعتباربخشی: چیستی و چرایی
چرا اعتباربخشی؟
با گسترش تعداد و دامنه فعالیت دانشگاهها به موازات تغییرات وسیع در جامعه، وجود نظامی جهت اطمینان از تناسب فعالیتها و منابع دانشگاههای علوم پزشکی با رسالت مورد نظر، ضروری تر می نماید. به خصوص وجود سازو کار و ابزارهائی که بتوان بوسیله آنها کیفیت آموزش علوم پزشکی را ارتقاء داد ضرورتی انکارناپذیر دارد. این ساز و کارها دستیابی به موارد زیر را تسهیل می­کند:
·                    فراهم کردن مکانیزم­هائی تا بوسیله آنها موسسات آموزشی مسؤول عملکرد خود بوده و پاسخگو باشند.
·                    وجود اطلاعات کافی و مناسب برای تصمیم­سازی.
·                    ایجاد اطمینان در جامعه نسبت به رعایت حداقل استانداردها در مورد برنامه های آموزشی (اعتباربخشی برنامه ای).
اعتباربخشی چیست؟
اعتباربخشی یک فرایند ارزشیابی بر پایه شواهد توسط همتایان است که هدف اصلی ان بررسی عملکرد درونی و سیستم ها در جهت فراهم نمودن اصلاحات بیشتر است.
برخی اعتباربخشی را به عنوان یک موقعیت، و برخی آن را به عنوان یک فرآیند مورد توجه قرار می­دهند. هنگامی که موسسه یا برنامه این موقعیت را به دست آورد، پیامی به جامعه می­فرستد مبنی بر این که مجموعه استانداردهای کیفیت که مد نظر موسسه اعتباربخشی است، برآورد شده است. اعتباربخشی به عنوان یک فرآیند منعکس کننده این است که موسسه یا برنامه الزام به خودارزیابی، ارزیابی بیرونی توسط همگنان و پیروی پیوسته از کیفیت را دنبال می­کند.
در یک جمع­بندی اعتباربخشی عبارت است از اعطای مجوز یا تایید صلاحیت یک واحد آموزشی که بر اساس قضاوت خبرگان حوزه مربوطه، ضوابط از پیش تعیین شده را رعایت کرده باشد. بر اساس تعریف شوراياعتباربخشيآموزش عالی (Council on Higher Education Accreditation-CHEA)امریکا،اعتباربخشيفراينديمبتني برخودارزيابيوارزيابيهمتایان،در راستای تضمينكيفيتمؤسسهيا دورهآموزشيدانشگاهي است.هدف از اعتباربخشی ارتقايكيفيت،پاسخگوييو تعيينموقعیت مؤسسهيابرنامهموردنظر،نسبت به استانداردهايمنتشر شدهتوسطسازماناعتباربخشيمربوطهمی­باشد.
با توجه به این توضیحات، اعتباربخشی کاملا با رتبه بندی (Ranking) متفاوت است. در رتبه بندی، ارزشیابی کننده در صدد تعیین جایگاه یک برنامه یا موسسه نسبت به بقیه برنامه ها یا موسسات است و اساسا یک نوع ارزشیابی هنجار مرجع (Norm-reference) انجام می شود. در حالی که اعتباربخشی ارزشیابی از نوع ملاک مرجع (Criterion-reference) است. از این رو، تنها عامل تعیین کننده نتیجه اعتباربخشی، میزان تحقق استانداردها است و نه نحوه عملکرد سایر موسسات یا برنامه های رقیب. از طرف دیگر، به دلیل ماهیت مقایسه ای رتبه بندی، ملاکهای مورد استفاده به شدت کمی هستند یا سعی می شود تمام ملاکها را نمره دهی و وزن دهی کنند در حالی که در اعتباربخشی، هیچ تاکیدی بر کمی بودن استانداردها یا کمی کردن آنها از طریق نمره دهی و وزن دهی نیست و نهایتا گزارش توصیفی و پیشنهادات ارتقای سیستم با توجه به استانداردهای محقق شده یا محقق نشده است که برای موسسه یا برنامه راهگشا خواهد بود.
انواع اعتباربخشي
اعتبار بخشي دو نوع است: اعتبار بخشي مؤسسه اي و اعتباربخشي برنامه
*در اعتباربخشی موسسه­ای خصوصيات کلي مؤسسه درنظر گرفته می­شود و نه تنها به آموزش عرضهشده توسط مؤسسه توجه مي شود بلکه ساير خصوصيات مؤسسه نظير امور اداری، بودجه، منابع و امکانات، امور پژوهشی، امکانات آموزشی و مکانیسم­های تضمین کیفیت،  خدمات دانشجويي در آن موسسه مورد ارزیابی قرار می­گیرد.اعتباربخشی موسسه­ای کل مجموعه را در بر می­گیرد و بیانگر این است که کلیه بخش­های موسسه در مسیر دستیابی به ماموریت ان هستند
*اعتباربخشي برنامه اي، برنامه خاص در يک مؤسسه آموزش عالي را تحت بررسي قرار ميدهد. این فرایند حفظ و تداوم استانداردها، هماهنگی میان مؤسسات گوناگون علمی و معیارهای یکسان دربارۀ نتایح یادگیری و تربیت دانش‌آموختگان با استانداردهای بالای مهارتی را تضمین می‌کند.اعتبار بخشي مؤسسه اي و برنامه اي مکمل يکديگر مي باشند. در اعتبار بخشي مؤسسه اي خصوصيات کلي مؤسسه مورد بررسي قرار مي­گيرد و در اعتبار بخشي برنامه جزئيات برنامه خاص مد نظر قرار مي گيرد تا مشخص گردد که آيا استانداردهاي اعتباربخشي آن برنامه خاص(مثلا آموزش دوره پزشکی عمومی) را رعايت مي کند يا نه.
 
اهداف اعتباربخشی
دو هدف عمده اعتباربخشی عبارتند از: 1-کسب اطمینان از کیفیت 2- تقویت فرآیند پیوسته اصلاح موسسه یا برنامه­ها. به یاد داشته باشیم که اعتباربخشی (accreditation) موسسه­ای و برنامه­ای امری جدا از فرآیند بررسی و ارزشیابی مدارک دانش آموختگان (credential) است که معمولا کاربرد فردی دارد. هر دو نوع اعتبار بخشي برنامه­ای و مؤسسه فرآیند مشترکي دارند. اين فرآیند شامل تدوین و اعلام استانداردها، خود ارزيابي، و به دنبال آن ارزیابی بیرونی و بازديد توسط يک تيم ارزيابي، و سپس بررسي نهايي گزارشها و تصميم گيري توسط گروه مرکزي مي باشد.
اعتباربخشی بیمارستانی
امروزه،بهبودكیفيتدرزمينههاييمثلآموزشوپرورش،بهداشتو ... يكضرورت است. درقلمروسلامت،عواملينظيركمبودروزافزونبودجه،پافشاريمردمودولتهابرايبهسازيگسترةنظامهايسلامتوارتقايتجهيزاتپزشكي،توجهبهبهبود كیفيترابااهميت­تركردهاست. اعتباربخشی سازمان­های مراقبت سلامت و بیمارستانها به عنوان یک ارزیابی خارج سازمانی، تمام اقدام­های عینی قابل اندازه­گیری را مورد بررسی قرار می­دهد و استانداردهای آن بر ارتقاء مستمر کیفیت، محور بودن بیمار، بهبود و امنیت بیمار و کارکنان و ایمنی خدمات تاکید دارد.
اعتباربخشی بین­المللی
اعتبار بخشی بین المللی توسط یک مؤسسه اعتباربخشی بین المللی مورد تأیید و بر اساس استانداردهای از پیش تعیین شده انجام می گردد. انجام اعتباربخشی از سوی یک آژانس بین­المللی به عنوان یک نشانه از کیفیت در سراسر جهان پذیرفته شده است. دست یافتن به موقعیت اعتباربخشی شده از سوی یک موسسه این پیام را به دانشجویان و جامعه می­رساند که موسسه یا برنامه استانداردهای کیفیت مورد انتظار برای هیئت علمی، برنامه اموزشی، خدمات دانشجوئی و کتابخانه را دارا می­باشد. بنابراین اعتباربخشی بین­المللی به عنوان یک نشانگر قدرتمند و سمبلیک برای اثبات استاندارد کیفیت موسسا­ت ملی در بازار رقابتی جهانی آموزش مطرح می­شود. همچنین اعتباربخشی بین­المللی منجر به ایجاد فشار بر سیستم آموزشی در جهت ایجاد اصلاحاتی در چارچوب آموزش عالی کشور می­گردد.
 
خودارزیابیSelf study))
خودارزیابی یک بازنگری منظم و سیستماتیک و جامع از فعالیت­ها و نتایج آنها، توسط خود سازمان و افراد آن بر اساس استانداردها است. فرآیند خودارزیابی به سازمان اجازه می­دهد تا به طور شفاف نقاط قوت و نیز حوزه­های قابل بهبود را شناسائی نماید.
 
پیشنهاد منابعی برای مطالعه:
1)تدوین استانداردهای اعتباربخشی دانشگاه­های علوم پزشکی کشور; مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی: 1384، دوره 5، شماره پیوست 14(ویژه­نامه هفتمین همایش کشوری آموزش پزشکی).
2) ارائه الگوئی برای اعتباربخشی دانشگاه­های علوم پزشکی کشور; مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی 1381؛ شماره 4.
3) اعتباربخشی: راه­کاری برای تضمین و ارتقای کیفیت آموزش پزشکی؛ مجله ایرانی آموزش پزشکی 1383؛ 4 (12):105 -116
 
Skip Navigation Links
رياست
گروه هاي آموزشيExpand <a href='?ObjId=194&PageId=403'>گروه هاي آموزشي</a>
معاونت هاExpand <a href='?ObjId=194&PageId=404'>معاونت ها</a>
اعضاي هيئت علمي
حوزه پژوهشExpand <a href='?ObjId=194&PageId=406'>حوزه پژوهش</a>
کتابخانه و سایت Expand <a href='?ObjId=194&PageId=624'>کتابخانه و سایت </a>
فصل نامه علمی آموزشی دانشکده بهداشتExpand <a href='?ObjId=194&PageId=1093'>فصل نامه علمی آموزشی دانشکده بهداشت</a>
مجله راهبردهاي آموزشي
امور سمینارها
تماس با ما
اعتبار بخشی موسسه ایExpand <a href='?ObjId=194&PageId=3313'>اعتبار بخشی موسسه ای</a>
مدیریت امور هیات علمی
گالری
دفتر توسعه آموزش Expand <a href='?ObjId=194&PageId=835'>دفتر توسعه آموزش </a>
اهداف و رسالت


تابلو اعلانات
آرشيو...

تعداد بازديد
تعدادبازديد 197516

لينکهاي مرتبط

مجلات علمي پژوهشي

مهمترین اخبار
آرشيو...

مقالات
Conceptual Models of Social Determ... Conceptual Models of Social Determinants of Health ارسال کننده:
دانشکده بهداشت
بازديد: 2850   1396/03/27
معرفی شبکه تحقیقات بهداشت محیط کشور معرفی شبکه تحقیقات بهداشت محیط کشور ارسال کننده:
دانشکده بهداشت
بازديد: 7325   1395/07/19
بررسی مدیریت نگهداشت تجهیزات پزشکی... بررسی مدیریت نگهداشت تجهیزات پزشکی در بیمارستان های ناجا ارسال کننده:
دانشکده بهداشت
بازديد: 4108   1394/03/19
بررسی ارتباط ابعاد عدالت سازمانی ب... بررسی ارتباط ابعاد عدالت سازمانی با ابعاد پاسخگویی در بیمارستان های منتخب نیروهای مسلح ارسال کننده:
دانشکده بهداشت
بازديد: 3775   1394/03/11
بررسی رابطة خدا و جهان هستی از دید... بررسی رابطة خدا و جهان هستی از دیدگاه قرآن و نقش آن در ارتقای اخلاق زیست محیطی ارسال کننده:
دانشکده بهداشت
بازديد: 4088   1393/05/19
روزه داری وسلامت روزه داری وسلامت ارسال کننده:
دانشکده بهداشت
بازديد: 2873   1393/04/11
آرشيو...


درباره ما | صفحه اصلی | گالري عکس | پرسش و پاسخ | تماس با ما|اخبار |نقشه سايت
© 2008 All rights Reserved. WWW.BMSU.Ac.Ir