[02/20/2018 07:15:57 ق.ظ] [۱۳۹۶ سه شنبه ۱ اسفند] [عضويت در پورتال] [ورود مديران]
Skip Navigation Links

 
 
 
 مقالات سال 88
ماه انتشار
سال انتشار
محل ایندکس
نام ژورنال
نام نویسندگان
عنوان مقاله
ردیف
Sep
2009
ISI
Epilepsy Research
ندا پری نزاد
سپیده کشاورزی
منصوره موحدین
محسن رضا حیدری
The behavioral and histological assessment
uroscience Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran
 
 
 
 مقالات سال 88
ماه انتشار
سال انتشار
محل ایندکس
نام ژورنال
نام نویسندگان
عنوان مقاله
ردیف
Sep
2009
ISI
Epilepsy Research
ندا پری نزاد
سپیده کشاورزی
منصوره موحدین
محسن رضا حیدری
The behavioral and histological assessment of the effect of intermittent feeding in the pilocarpine model of temporal lobe epilepsy
1
Sep
2009
ISI
Brain Research
مهدی صابری
بهزاد چاووشی
Suppressive effects of lamotrigine on the development and expression of tolerance to morphine-induced antinociception in the male mouse
2
Feb
2010
ISI
British journal of neurosurgery
Faranegan G, Ghasemi m, Panahi F, Alghasi M
Does drill-induced noise have an impact on sensorineural hearing during craniotomy procedure?
3
Dec
2009
ISI
Therapeutic Advances in Respiratory Diseases
سید مهدی هاشمی
محسن رضا حیدری
The traditional diagnosis and treatment of respiratory diseases: a description from Aicenna’s Canon of Medicien
4
 
2009
Scopus
Iranian Journal of Nuclear Medicine
سید محمد مهدی مدرس مصلی
حسن توکلی
علی غلامرضا نژاد
A study of demographic and clinical features of patients referred to the nuclear medicine department of military hospital for myocardial perfusion scintigraphy
5
April
2009
ISI
Biosensors and bioelectronics
شراره سجادی
هدایت ا... قورچیان
حسن توکلی
Choline oxidase as a selective recognition element for determination
6
 
2010
ISI
Neuroscience Letters
محمد رضا زرین دست
نیما نقدی سده
محمد ناصحی
هدایت صحرایی
فریده بهرامی
فرشته اسدی
The effect of dopaminergic drugs in the ventral hippocampus of rats in the nicotine-induced anxiogenic-like response
7
March
2010
ISI
International journal of toxicology
سهیل صدری
فریده بهرامی
مظفر خزایی
منصوره هاشمی
علیرضا عسگری
Cannabinoid receptor agonist WIN-55,212-2 protects differentiated PC12 cells from organophosphorus induced apoptosis
8
Aug
2009
ISI
Phytotherapy research
h. fallah huseini, f. darvishfadeh, r. heshmat, z.jafariazar, mohsin raza, b. larijani
The clinical investigation of citrullus colocynthis schard fruit in treatment of type II diabetic patients: a randomized double blind placebo-controlled clinical trial
9
تابستان
1388
Copernicus
طب نظامی
حسن توکلی
سید محمد مهدی مدرس مصلی
ضرورتهای طراحی و تاسیس اورژانس بر اساس پروتکل های درمانی مصدومین هسته ای
10
پاییز
1388
Copernicus
فیزیولوژی و فارماکولوژی
مینا رمضانی
الهه تکیه
حمیرا زردوز
حشین بهادران
هدایت صحرایی
مورفین تکامل ناحیه فوآ در چشم جنین موش های آزمایشگاهی بزرگ نژاد ویستار را به تاخیر می اندازد
11
پاییز
1388
Copernicus
مجله پزشکی کوثر
حبیب ا... یاری بیگی
هدایت صحرایی
لیلا گل منش
اثر استرس روانی و فیزیکی کنترل نشده در موش های ماده کوچک آزمایشگاهی نژاد NMARI باردار بر حساسیت رفتاری القا شده توسط مورفین در نسل دوم
12
بهار
1388
Copernicus
مجله پزشکی کوثر
صدیقه اربابیان
حمید رضا ایزدی
حسن قشونی
جمال شمس
حمیرا زردوز
محمد کمالی نژاد
هدایت صحرایی
علی نوروززاده
تاثیر عصاره آبی گیاه زعفران بر درد مزمن ناشی از آزمون فرمالین در موش های کوچک آزمایشگاهی ماده
13
بهار
1388
Copernicus
بهبود
سیروس جلیلی
یوسف صادقی
هدایت صحرایی
تغییرات مورفولوژیک نورونهای ناحیه CA1 هیپوکامپ پس از تزریق نیکوتین در موش صحرایی نر
14
تابستان
1388
Copernicus
فیزیولوژی و فارماکولوژی
جمال شمس صفیه مولوی
صدیقه مرجانی
محمد کمالی نژاد
حمیرا زردوز
هدایت صحرایی
علی نوروززاده
کاهش بیان تحمل به مورفین توسط عصاره آبی کلاله زعفران
15
تابستان
1388
Copernicus
مجله پزشکی کوثر
معصومه کاظمی
مهناز آذرنیا
هدایت صحرایی
 
تاثیر مورفین خوراکی بر تکوین بطن های جانبی و شبکه کروئید در جنین موش صحرایی
16
زمستان
1388
Copernicus
مجله پزشکی کوثر
منصوره هاشمی
فریده بهرامی
علیرضا عسگری
هدایت صحرایی
بررسی تاثیر WIN-55,212-2 در سمیت ناشی از دیازینون و تداخل آن با گیرنده متیل آسپارتات در سلولهای رده pc12
17
 
1388
 
فصل نامه آموزشی دانشکده پزشکی دانشگاه بقیه ا...
حسن توکلی
الهام مسعودی پور
نقش بیومارکری ژن GADD54A در بیودوزیمتری مصدومین هسته ای
18
 
1388
 
فصل نامه آموزشی دانشکده پزشکی دانشگاه بقیه ا...
حسن توکلی
الهام مسعودی پور
چگونگی آنالیز اطلاعات در تکنیک Real time RT-PCR
19
بهار
بهار 1388
 
: فصلنامه زیست شناسی تکوینی ، سال اول؛ شماره 2،
نویسنده مسئول: معصومه
اثر مورفین خوراکی بر تکوین جفت در موش رت نژاد ویستار
20
 
 
لیست مقالات مرکز تحقیقات علوم اعصاب سال 1389
 
کد
نام مقاله
سال89
نویسنده
نشریه 
 
1
تاثیر مصرف خوراکی مورفین در دوران بارداری بر تکامل شبکیه چشم جنین موش¬های بزرگ آزمایشگاهی
پاییز 89
نویسنده مسئول: الهه تکیه
: مجله علمی دانشگاه علئم پزشکی سمنان، جلد 12، شماره 1( پیاپی 37 )، پاییز 89
2
 
عنوان مقاله: اثر مورفین خوراکی بر تکوین شبکه کروئید و بطن چهارم جنین 14 روزه موش¬های نژاد ویستار
پاییز 89
نویسنده مسئول: معصومه کاظمی
: مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، دوره چهارم، شماره سوم، پاییز 89
3
 
تجویز مورفین خوراکی سبب تاخیر در تکوین قشر بویایی در موش بزرگ آزمایشگاهی نژاد ویستار در دوران جنینی می¬گردد: یک مطالعه مورفومتریک
بهار 1389
نویسنده مسئول: جواد فحانیک بابایی
مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، دوره نهم، شماره اول، بهار 1389
 
4
تاثیر WIN55212-2 درسمیت ناشی از دیازینون و تداخل آن با گیرنده N- متیل-D –آسپارتات در سلول¬های رده PC12
 
نویسنده مسئول: منصوره هاشمی
عنوان مجله: مجله پزشکی کوثر، دوره 14، شماره4، زمستان1388
5
 
مصرف خوراکی مورفین در زمان بارداری و تکامل عدسی در جنین¬های موش بزرگ آزمایشگاهی نژد ویستار
 
نویسنده مسئول: الهه تکیه
فصلنامه زیست شناسی تکوینی، سال اول، شماره 3، تابستان 1388
 
6
The Neuroprotective Effect Of Cannabinoid Receptor Agonist(WIN55,212-2) in Paraoxon Induced Neurotoxicity in PC12 Cell and N-methyl-D-aspartate Receptor Interaction
تابستان 1389
نویسنده مسئول: منصوره هاشمی
مجله پزشکی یاخته، دوره 12، شماره 2، تابستان 1389
7
 
 تاثیر مصرف خوراکی مورفین بر تکوین هیپوکمپ در جنین موش صحرایی ویستار
، بهار 1389
نویسنده مسئول: مینا رمضانی
: مجله پزشکی کوثر، دوره 15، شماره 1، بهار 1389
8
کاهش اندازه سلولهای کمپلکس آمیگدال در جنین¬های موش بزرگ آزمایشگاهی نژاد ویستار پس از تجویز مورفین خوراکی
 
تابستان 1389
ویسنده مسئول: مینا رمضانی
انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران 14(2)، تابستان 1389
9
اثر مصرف مورفین خوراکی بر تکوین سلول¬های اپاندیمی شبکه کروئیدی دستگاه عصبی مرکزی جنین موش آزمایشگاهی نژاد ویستار
 
خرداد و تیر 1389
نویسنده مسئول: معصومه کاظمی
مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره بیستم، شماره 76، خرداد و تیر سال 1389
10 
New Dimension in Drug Addition Therapy
تابستان 1389
نویسنده مسئول: محمدرضا زرین دست
مجله نوروساینس، دوره اول، شماره 4، تابستان 1389
11
NMDA receptor antagonists augment antidepressant-like effects of lithium in the mouse forced swimming test
Journal of psychopharmacology
M. Ghasemi,
M. Raza,
AR. Dehpour
Journal of psychopharmacology
April     2010    ISI
12
Effect of Oral Morphine consumption in female Rats on Development of Braine Cavities, Central Canal and choroid Plexus of Their Embryos
Orginal Article
نویسنده مسئول
 
معصومه کاظمی –دکتر هدایت صحرایی
April-    2010    ISI
Cell Journal
13
اثر مورفین خوراکی بر تکوین شبکه کروئید و بطن چهارم جنین 14 روزه موش های نژاد ویستار
Orginal Article
نویسنده اول و مسئول
معصومه کاظمی –دکتر هدایت صحرایی
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم – دوره چهارم –شماره سوم –پائیز 89- صفحات 3 الی 9
14
 بررسی اثر دیازینون بر آنزیم های آنتی اکسیدان و پراکسیداسیون لیپیدهای
Orginal Article
نویسنده مسئول
دکتر مهوش جعفری
مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران – دوره هفدهم –شماره 70 –فروردین 89-
15
بررسی اثر هگزامتیلن تترآمین در کاهش آسیب سلولی  بافت ریه موش های صحرایی آلوده به سولفور موستارد
Orginal Article
نویسنده اول و مسئول
دکتر کاکا
دکتر سید همایون صدرایی
مجله علوم تشریح ایران سال هشتم .شماره 31 تابستان 89-صفحات 85-94
16
The effects of dopaminergic drugs in the ventral hippocampus of rats in the nicotine-induced anxiogenic-like response
Orginal Article
دکتر هدایت صحرایی
Neuroscience Letters
IF=1/925
27 march 2010
17
GABA(B) receptors within the ventral tegmental area are involved in the expression and acquisition of morphin induced place perfernce in morphine-sensitized rats
Orginal Article
دکتر هدایت صحرایی
PHARMACOL BIOCHEM BE
IF=2/355
JAN2009
18
The psychplogical effects of minimal electrical stimulations of the amygdala in male rats
Orginal Article
دکتر مهدی صابری
 march 2010
social and Behavioral Sciences
19
مهار درد و التهاب ناشی از تست فرمالین در موش های نر کوچک آزمایشگاهی با عصاره اتانولی زعفران و اجزای آن کروسین و سافرانال
Orginal Article
دکتر هدایت صحرایی
مجله پزشکی کوثر
زمستان 1389
20
اثر مصرف مورفین خوراکی بر تکوین حفره های آمنیوتیک و کوریونیک در جنین موش های آزمایشگاهی نژاد ویستار
Orginal Article
دکتر هدایت صحرایی
مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1389
21
Suppressive effects of lamotrigine on the development and expression in the male mouse
Orginal Article
دکتر مهدی صابری
Brain research
IF=2/18
22
اثر مصرف مورفین خوراکی بر تکوین حوضچه های خونی در جفت ده روزه ی رت های باردار نژادویستار
Orginal Article
دکتر هدایت صحرایی
مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1389
 
 
مقالات سال 1390
 
کد
نام مقاله
سال 90
نوع ایندکس
نشریه 
1
 
Bifurcation analysis of the Poincare map function of intracranial EEG signals in temporal lobe epilepsy patients
خارجي
Orginal Article
نویسنده مسئول
1390/6/10
ایندکس 1
: Basic & Clinical Neuroscience - کد ISSN نشریه: 2228-7442
IF = 0.651
 
2-
Effect of Aqueos Extract of Trigonella foenum- graecum on Pain and Inflammation Induced by Formaline in Male Mice
داخلي
Orginal Article
نویسنده مسئول
1390/2/15
IF = 0
ایندکس 3
: jounal of Medicinal Plants
3-
 
Effect of Oral Morphine consumption in female Rats on Development of Braine Cavities, Central Canal and choroid Plexus of Their Embryos
داخلي
Orginal Article
نویسنده اول
1390/9/11
ایندکس 1
 
 
4-
Effects of Low Intensity Pulsed Ultrasound on Healing of Denervated Tibial Fracture in the Rabbit
خارجي
Orginal Article
نویسنده اول
1390/10/8
ایندکس 1
 
 
5-
Effects of Oral Morphine on the Larvae, Pupae and Imago Development in Drosophila Melanogaster
5خارجي
Orginal Article
نویسنده مسئول
1390/2/15
IF = 0.442
ایندکس 1
نشریه: YAKHTEH - کد ISSN نشریه: 1561-4921
 
6-
Effects of toxoplasma gondii infection on plasma testosterone and cortisol level and stress index on patients referred to sina hospital, tehran
داخلي
Orginal Article
نویسنده اول و مسئول
1390/6/11
ایندکس 3
 
7-
 
Influence of N ITRIC Oxide in the Central Amygdala on the Acquisition and Expression of MorpاInduced place Preference in Morphine Sensitized Rats
داخلي
Orginal Article
نویسنده اول
1390/1/18
ایندکس 1
نشریه: Basic & Clinical Neuroscience - کد ISSN نشریه: 2228-7442
8
 
Inhibition of Cyclooxygenase Type 1 and 2 Enzyme by Aqueous Extract of Elaeagnus Angustifolia in MICE
داخلي
Orginal Article
نویسنده مسئول
1390/7/19
ایندکس 1
: Basic & Clinical Neuroscience - کد ISSN نشریه: 2228-7442
9-
 
Milled Stress Reduces Morphine – Induced Locomotion in F2 NMRI Mice
خارجي
Orginal Article
نویسنده اول و مسئول
1390/2/21
ایندکس 1
نشریه: IRAN J RADIAT RES - کد ISSN نشریه: 1728-4554
10
 
MR Image Segmentation of Patients Brain Using Diseease Specific a priori Knowledge
خارجي
Orginal Article
نویسنده اول و مسئول
1390/10/29
ایندکس 4
b international jornalofbiometrics andbioinformatics
11
 
PHYSICAL AND PSYCHOLOGICAL STRESS HAVE SIMILAR EFFECTS ON GASTRIC ACID AND PEPSIN SECRETIONS IN RAT
خارجي
Orginal Article
نویسنده دوم به بعد
1390/4/17
ایندکس 4
: jornal of stress physiology $ biochemistry کد نشریه : ssN
12
 
Reduction of metabolic and behavioral signs of acute stress in male Wistar rats by saffron water extract and its constituent safranal
خارجي
Orginal Article
نویسنده دوم به بعد
1390/2/18
ایندکس 1
: 4OR-Q J OPER RES - کد ISSN نشریه: 1619-4500
 
13
Saffron (Crocus sativus) aqueous extract and its constituent crocin reduces stress-induced anorexia in mice
داخلي
Orginal Article
نویسنده اول
1390/10/8
ایندکس 2
 
 
14
Saffron (Crocus sativus) ethanolic extract and its constituent, safranal, inhibits morphine-induced place preference in mice
خارجي
Orginal Article
نویسنده مسئول
1390/10/8
ایندکس 1
: Jundishapur Journal of Microbiology - کد ISSN نشریه: 2008-3645
15
 
The effect of morphine consumption on plasma corticosteron concentration and placenta development in pregnant rats
داخلي
Orginal Article
نویسنده مسئول
1390/1/14
ایندکس 1
 
 
16
The Effects of low-level laser irradiation on differentiation and proliferation of human bone marrow mesenchymal stem cells into neurons and osteoblasts- an in vitro study
خارجي
Orginal Article
نویسنده مسئول
1390/2/14
IF = 2.311
ایندکس 1
نشریه: LASER MED SCI - کد ISSN نشریه: 0268-8921
 
17
Therapeutic Effects Of a combinatment Simvastatin andBone Marrow Stromal Cells On Experimental Embolic Stroke
خارجي
Orginal Article
نویسنده اول
1390/9/10
ایندکس 1
: BASIC CLIN PHARMACOL - کد ISSN نشریه: 1742-7835
 
18
Translation ,Rotation , and Scale Invariant CharacterRecognition using Modified Ring Projection
داخلي
case report / Research Letter
نویسنده اول و مسئول
1390/5/18
ایندکس نشده
نشریه: international jornalof imaging and robotics کدissn 2231-525 x
نتیجه داوری:
19
 
Validity and reliability of Neonatal Infant Pain Scale in Neonatal Intensive Care Units in Iran
داخلي
Orginal Article
نویسنده اول
1390/7/12
ایندکس 1
: PAK J MED SCI - کد ISSN نشریه: 1682-024X
 
20
اثر حاد دیازینون بر سیستم آنتی اکسیدان بافت قلب موش صحرایی
داخلي
Orginal Article
نویسنده دوم به بعد
1390/2/14
ایندکس 3
: koswar medical jornal
21
 
ارزیابی بیو مارکرهای استرس اکسید اتیو کبد موش صحرایی بعد از مواجهه با دوزهای حاد دیازینون
داخلي
Orginal Article
نویسنده دوم به بعد
1390/10/14
ایندکس 4
 
 
22
بررسي اثر محافظتي آميفوستين در كاهش آسيبهاي بافتي ريه ناشي از آلوده شدن موشهاي صحرايي به سولفور موستارد در مرحله حاد
داخلي
Orginal Article
نویسنده اول و مسئول
1390/1/16
ایندکس 3
پژوهش درپزشكي (مجله پژوهشي دانشكده پزشكي)
23
 
بررسی اثرات هایپرتیروئیدی مادری بر تکامل قشر مخچه در جنین موشی
داخلي
Orginal Article
نویسنده اول و مسئول
1390/6/31
IF =
ایندکس 1
 
24
مقایسه میزان کورتیزول خون در نوزادان با درد و بدون در بخش مراقبت¬های ویژه مطالعه مقدماتی
داخلي
Orginal Article
نویسنده اول و مسئول
1390/4/1
ایندکس 4
مجله پرستاری مراقبت ویژه
 
 
  
مقالات سال 1391 مرکز تحقیقات علوم اعصاب
 
 
کد
نام مقاله
سال 91
نوع ایندکس
نشریه  
 
1-
Transient inactivation of the nucleus accumbens reduces both the expression andacquisition of morphine-induced conditioned place preference in rats
نویسنده مسئول 14/2/1391
خارجي
Orginal Article
ایندکس نوع اول
PHARMACOL BIOCHEM BE
IF = 2.532
کد ISSN نشریه: 0091-3057
2-
 
Time-Dependent Effect of Oral Morphine Consumption on the Development of Cytotrophoblast and Syncytiotrophoblast Cells of the Placental Layers during the Three Different Periods of Pregnancy in Wistar Rats
خارجي
Orginal Article
نویسنده مسئول
1391/10/27
IF = 1.838
ایندکس 1
CLIN DEV IMMUNOL
IF = 1.838
کد ISSN نشریه: 1740-2522
 
3-
The role of oxidative stress in diazinon-induced tissues toxicity in Wistar and Norway rats
3کد مقاله: 21586
خارجي
Orginal Article
نویسنده مسئول
1391/6/4
ایندکس 1
TOXICOL MECH METHOD کد ISSN نشریه: 1537-6516
 
IF = 1.033
 
4-
The role of nitric oxide in nicotine reward: A placepreference study in rats
خارجي
Orginal Article
نویسنده مسئول
1391/6/15
ایندکس 1
: AFR J PHARM PHARMACO - کد ISSN نشریه: 1996-0816
IF = 0.839
 
5-
Morphine Consumption Reduces Lens Development in Rat Embryos
خارجي
Orginal Article
نویسنده اول و مسئول
1391/4/31
ایندکس 3
Basic and clinical nrurosience
6-
 
Oleuropein, Chief Constituent of Olive Leaf Extract, Prevents the Development of Morphine Antinociceptive Tolerance through Inhibition of Morphine-induced L-type Calcium Channel Overexpression
نویسنده دوم به بعد 3/12/1391
خارجي
Orginal Article
ایندکس 1
نشریه: PHYTOTHER RES - کد ISSN نشریه: 0951-418X
IF = 2.086
7-
 
Neuronal injury and cytogenesis after simple febrile seizuresin the hippocampal dentate gyrus of juvenile rat
خارجي
Orginal Article
نویسنده دوم به بعد
1391/3/14
ایندکس 1
نشریه: CHILD NERV SYST - کد ISSN نشریه: 0256-7040
IF = 1.542
8-
 
Macroscopic and pathological assessment of methylene blue and normal salineon postoperative adhesion formation in a rat cecum model
خارجي
Orginal Article
نویسنده مسئول
1391/5/22
 
ایندکس 2
International Journal of Surgery
9-
 
Inhibiting Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) inducedby electric shock using ethanol extract of saffron in rats
خارجي
Orginal Article
نویسنده اول
1391/2/31
ایندکس 3
: Journal of biological Research_Thessaloniki
10
 
Identification of site of morphine action in pregnant wistar rat placenta tissue: A C 14-morphine study
خارجي
Orginal Article
نویسنده اول و مسئول
1391/3/8
IF = 0
ایندکس 1
نشریه: CELL J - کد ISSN نشریه: 2228-5806
11
 
Experiences living with fatigue in iranian veterans chemically injured by sulfur mustard gas : a phenomenological study
خارجي
Orginal Article
نویسنده دوم به بعد
1391/7/28
ایندکس 3
Asian Nursing Research
12
 
Ethanolic extract of saffron and its constituent crocin Ethanolic extract of saffron and its constituent crocin diminish stress-induced metabolic signs andalterations of dopamine-related behaviours in rats
داخلي
Orginal Article
نویسنده اول
1391/4/12
IF =
ایندکس نشده
ایندکس نشده
 
13
Effects of paraoxon on serum biochemical parameters and oxidative stress induction in various tissues of Wistar and Norway rats
خارجي
Orginal Article
نویسنده مسئول
1391/6/15
IF =
ایندکس 2
: Environmental Toxicology and Pharmacology
14
 
Effects of papaver rhoeas (L.) etract on formalin-induced Pain and Inflammation in Mice
خارجي
Orginal Article
نویسنده اول و مسئول
1391/9/12
ایندکس نشده
: Pakistan Journal of Biological Sciences
15
 
Effects of noise pollution stress during pregnancy on anatomical and functional brain cortex development of the offsprings of NMRI mice
داخلي
Orginal Article
نویسنده مسئول
1391/9/16
IF =
ایندکس 3
کومش
 
16
Effect of Oral Morphine Consumption on the Development of Prosencephslon andRhombencephal Brain Vesicles in Rat Embryos
داخلي
Orginal Article
نویسنده دوم به بعد
1391/4/31
IF =
ایندکس 3
مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان
 
17
Dose-dependent and gender-related radiation-induced transcription alterations of Gadd45a and Ier5 inhuman lymphocytes exposed to gamma ray emitted by 60Co
خارجي
Orginal Article
نویسنده اول و مسئول
1391/4/29
ایندکس 2
Radiat Prot Dosimetry
 
18
Alterations in dopamine related behavior of the offspring of pregnant Wistar rats exposed to noise pollution stress
داخلي
Orginal Article
نویسنده مسئول
1391/2/13
ایندکس 3
فیزیولوژی و فارماکولوژی
 
19
acute effect of diazinon on lipidperoxidation level and activities of antioxidant enzymes in rat spleen
داخلي
Orginal Article
نویسنده اول
1391/1/30
IF =
ایندکس 4
مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 
20
"THE EFFECT OF MUSIC ON THE LEVEL OF CORTISOL,BLOOD GLUCOSE AND PHYSIOLOGICAL VARIABLES IN PATIENTS UNDERGOING SPINAL ANESTHESIA
خارجي
Letter to editor
نویسنده مسئول
1391/6/7
IF =
ایندکس 3
EXCLI journal
 
 
 
Skip Navigation Links
بيماريهاي گوارش و کبدExpand <a href='?ObjId=200&PageId=208'>بيماريهاي گوارش و کبد</a>
مديريت سلامتExpand <a href='?ObjId=200&PageId=214'>مديريت سلامت</a>
مرکز تحقیقاتی طب و دینExpand <a href='?ObjId=200&PageId=215'>مرکز تحقیقاتی طب و دین</a>
مركز تحقيقات علوم اعصابExpand <a href='?ObjId=200&PageId=1735'>مركز تحقيقات علوم اعصاب</a>
مرکز تحقیقاتی نانوبیوتکنولوژی
مرکز تحقیقاتی آترواسکلروز
مرکز تحقیقاتی فناوری های نوین شنوایی
دفترExpand <a href='?ObjId=200&PageId=2432'>دفتر</a>
مرکز تحقیقات نفرولوژی و ارولوژیExpand <a href='?ObjId=200&PageId=2439'>مرکز تحقیقات نفرولوژی و ارولوژی</a>
مرکز تحقیقات ویروس شناسی کاربردیExpand <a href='?ObjId=200&PageId=2440'>مرکز تحقیقات ویروس شناسی کاربردی</a>
مرکز تحقیقات بيوتکنولوژي کاربردي Expand <a href='?ObjId=200&PageId=211'>مرکز تحقیقات بيوتکنولوژي کاربردي </a>
فيزيولوژي ورزشيExpand <a href='?ObjId=200&PageId=207'>فيزيولوژي ورزشي</a>
مرکز تحقیقات تروماExpand <a href='?ObjId=200&PageId=203'>مرکز تحقیقات تروما</a>
پیشگیری از بیماریهای دهان و دندانExpand <a href='?ObjId=200&PageId=3065'>پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان</a>
مرکز تحقیقات بيولوژي مولکوليExpand <a href='?ObjId=200&PageId=202'>مرکز تحقیقات بيولوژي مولکولي</a>
آسيب های شيمياييExpand <a href='?ObjId=200&PageId=205'>آسيب های شيميايي</a>
مرکز تحقيقات علوم رفتاريExpand <a href='?ObjId=200&PageId=201'>مرکز تحقيقات علوم رفتاري</a>


تابلو اعلانات
کتاب آمادگی جسمانی برای کودکان و نوج... کتاب آمادگی جسمانی برای کودکان و نوجوانان نمایش خلاصه کتاب فیلم معرفی کتاب موجودی: ندارد 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 قیمت: 10,000 تومان کتاب آمادگی جسمانی برای کودکان و نوجوانان ارسال کننده: فيزيولوژي ورزشي     بازديد: 60    1396/11/29
کارگاه اصول کلی برنامه نویسی ورزش های گ... کارگاه اصول کلی برنامه نویسی ورزش های گروهی و انفرادی ارسال کننده: فيزيولوژي ورزشي     بازديد: 70    1396/11/28
مرکز تحقیقات مدیریت سلامت برگزار می کند مرکز تحقیقات مدیریت سلامت برگزار می کند ارسال کننده: مديريت سلامت     بازديد: 118    1396/11/25
کتاب قلب سالم کتاب قلب سالم ارسال کننده: فيزيولوژي ورزشي     بازديد: 236    1396/11/16
نشست علمی کیفیت خدمات پزشکی نشست علمی کیفیت خدمات پزشکی ارسال کننده: مديريت سلامت     بازديد: 520    1396/09/18
مرکز تحقیقات مدیریت سلامت برگزار می کند مرکز تحقیقات مدیریت سلامت برگزار می کند ارسال کننده: مديريت سلامت     بازديد: 805    1396/07/25
آرشيو...

تعداد بازديد
تعدادبازديد 236337

لينکهاي مرتبط
لينکي در اين بخش قرارداده نشده

مجلات علمي پژوهشي
لينکي در اين بخش قرارداده نشده

مهمترین اخبار
آرشيو...

مقالات
کنفرانس علمی جنگ نرم، مغز و شناخت کنفرانس علمی جنگ نرم، مغز و شناخت ارسال کننده:
مركز تحقيقات علوم اعصاب
بازديد: 2126   1396/05/25
تمایل علمی به تحقیقات پایه علوم اع... تمایل علمی به تحقیقات پایه علوم اعصاب در روانشناسی ارسال کننده:
مركز تحقيقات علوم اعصاب
بازديد: 1331   1396/04/10
کتاب کنترل وزن (با رویکرد علمی ور... کتاب کنترل وزن (با رویکرد علمی ورزش و تغذیه) ارسال کننده:
فيزيولوژي ورزشي
بازديد: 4670   1395/12/03
تعارض ارزشهای فرد و جامعه با رویکر... تعارض ارزشهای فرد و جامعه با رویکرد علوم شناختی و راهکارهای کاهش آن ارسال کننده:
مركز تحقيقات علوم اعصاب
بازديد: 3145   1395/04/15
برآورد استعداد افراد در فعال سازی ... برآورد استعداد افراد در فعال سازی ژن ها ارسال کننده:
مرکز تحقيقات علوم رفتاري
بازديد: 5523   1395/04/14
درمان "مواجهه واقعیت مجازی" در اخت... درمان "مواجهه واقعیت مجازی" در اختلال های اضطرابی و PTSD: مروری نظام مند بر ادبیات پژوهش ارسال کننده:
مرکز تحقيقات علوم رفتاري
بازديد: 2117   1395/04/12
آرشيو...


درباره ما | صفحه اصلی | گالري عکس | پرسش و پاسخ | تماس با ما|اخبار |نقشه سايت
© 2008 All rights Reserved. WWW.BMSU.Ac.Ir