[Part_Header]

آخرین اخبار و اطلاعیه ها

8خردادشرح وظائف معاون آموزش دانشکده پزشکی
  • 2068
  • .
  • .

معاون آموزش

نقش

محصول

مدیریت بر تربیت و آموزش سرمایه انسانی مورد نیاز سپاه

دانش آموختگان رسته بهداشت و درمان سپاه

برنامه کلان آموزشی رسته بهداشت و درمان سپاه

برنامه توانمندساز اعضای هیات علمی و دانشجویان

برنامه توسعه کمی ، کیفی و روزآمد آموزش علوم پزشکی مورد نیاز

شرح وظایف ( فعالیتها یا تکالیف تخصصی)

1.تهیه و تدوین اهداف ، طرح ها ، خط مشی ها و برنامه های آموزشی در رسته بهداشت و درمان در راستای رسالت و ماموریت های آموزشی دانشگاه

2.تهیه و پیشنهاد دستورالعمل های مربوط به خدمات آموزشی دانشکده در راستای سیاست ها و برنامه های آموزشی دانشگاه

3.کنترل و نظارت بر انجام بهینه وظایف و ماموریت های واحدهای تحت امر بر اساس اصول و ضوابط

4.نیازسنجی ، تعیین اولویت و برنامه ریزی به منظور اجرای کلیه دوره های آموزشی علوم پایه و بالینی

5.برنامه ریزی ، نظارت و ارزشیابی فعالیت های  آموزشی و اجرایی اعضای هیات علمی دانشگاه

6.نظارت بر انجام بهینه برگزاری آزمون های مختلف در دانشکده و اعلام نتایج به رده های ذیربط

7.نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل ها و آیین نامه های آموزشی ابلاغی به دانشکده

8.مشارکت در تدوین برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت آموزشی رسته بهداشت و درمان سپاه و وزارت بهداشت

9.مشارکت در تدوین و تنظیم دستورالعمل ها ، آیین نامه ها ، مقررات و روش های جاری

10.مشارکت در تهیه و تدوین الگوها ، نرم ها و استانداردهای آموزشی و کمک آموزشی و نظام جامع آموزشی

11.هماهنگی ، مشارکت و همکاری با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر دانشگاههای علوم پزشکی و نیروهای مسلح در امور آموزشی

12. پیشنهاد نصب و عزل مدیران گروههای آموزشی پایه و بالینی به فرمانده دانشکده

13.برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی و تخصصی برابر ضوابط و برنامه های ابلاغی

14.مشارکت در نظارت ستادی و کنترل مستمر بر نحوه عملکرد فعالیت های آموزشی و ارائه گزارش به رده های ذیربط

15. نیازسنجی کارکنان هیات علمی مورد نیاز دانشگاه و ارائه آن به معاونت آموزش دانشگاه جهت تصویب در هیات امنا

16.تشکیل و اداره شوراهای آموزشی دانشکده و ارائه نتایج به شورای آموزش دانشگاه

17.جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات از عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی و ارائه گزارش به مراجع ذیربط

18.همکاری و مشارکت در جلسات شورای آموزشی ، نقل و انتقال و کمیسیون موارد خاص طبق نظر معاونت آموزش دانشگاه

19.تعامل و همکاری با معاونت آموزش سایر دانشکده های دانشگاه

20.تعامل و همکاری با مدیریت هیات علمی دانشگاه در مورد واحدها و اعضای هیات علمی

21.انجام سایر امور محوله در حوزه تخصصی

 
امتیاز دهی
 
 

آرشیــو

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه