اخبار
ارزیابی و مدیریت درمان بیمار محور سرطان

درمان بیمار محور
 راه اندازی شده و در اختیار همکاران بالینی انکولوژی قرار BESTدر حال حاضر خدمات درمان بیمار محور توسط گروه دارد. نقش این خدمات، کمک به پزشکان درمانگر برای ارز یابی میزان اثربخشی روش های مختلف درمانی به بیماران با تنوع ژنتی کی مختلف می باشد. بعالوه تعیین تغییرات ژنتیکی )موتاسیون ها( صورت گرفته در تومورهای سرطانی، که توسط این گروه صورت می گیرد، یکی از عوامل موثر در پاسخ دهی به نوع درمان و یا داروهای مورد استفاده می باشد. پزشکان تخصص های بالینی در مراکز درمان سرطان به اطالعات ساختار ژنتیک ی و مشخصه های مولکولی مسبب ایجاد تومور دسترسی ندارند، مراکز تخصصی ژنت یکی مولکولی می توانند با دستیابی به این اطالعات و شناسایی عوامل اختصاصی هر بیمار ، امکان درمان شخص محور را برای متخصصین حیطه سرطان فراهم کنند


                ضرورت درمان بیمار محور
 آنالیز و یافتن پروفایل ژنتی کی سلول های سرطانی اختصاصی هر بیمار می تواند به پزشکان کمک کند که عوامل زیر گروهی ایجاد کننده ی سرطان، رفتار، پاسخ به درمان با مقاومت نسبت به هر دارو و پروتکل درمانی را قبل از تصمیم گیری برای انتخاب شیوهی درمان بشناسند و بر اساس آن روش مناسبی را برگزینند. با این رویه می توان رژیم دارویی را برای درمان انتخاب کرد، که به طور اختصاصی ژن های مورد نظر را هدف قرار داده و در عین تاثیر بهتر، عوارض کمتری به بیمار تحمیل نماید. شناسایی ساختار ژنتیکی می تواند برای یافتن ژنهای وراثت ی نیز کمک کننده باشد و تشخی ص خاستگاه وراثتی بدخیمی در پیشبینی روند درمان و پیشگی ری سایر اعضای خانواده مؤثر خواهد بود. بدخیمی ها می تواند ارثی باشند. اگر به طور مکرر در اعضای خانواده بدخیمی مشاهده شود. علت ایجاد آن می تواند از طریق جهش های منتقل شده از سلول های جنسی والدین باشد. غالب این جهش ها مهار کننده هایی همراه دارند که سبب غیرفعالسازی آنها در زمان تکثیر و نسخه برداری برای ایجاد سایر سلول ها می شود در این حالت هر سلول با وجود بی نقص بودن، هر زمان به سبب عوامل محیطی و زیستی با به طور اتفاقی مستعد جهش می باشد و می تواند سبب ای جاد تومور در آن عضو شود. به همین دلیل کسانی که مبتال به این سندرم های وراثتی فامیلی هستند، زمینه ی ابتال به سرطان و بدخیمی در یک یا چند کانون مستقل دارند.

هدف و شعار اصلی درمان بیمار محور
 داروی مناسب با مقدار مناسب برای بیمار مناسب در زمان مناسب "The right dose of the right drug, for the right patient, at the right time" پروفایل ژنتیکی سازنده ی تومور در بیماران، در عین نوع یکسان و ظواهر مشابه از لحاظ نوع سرطان، از بیماری تا بیمار دیگر متفاوت است و بر این مبنا پاسخ هر بیمار به درمان و داروها منحصر به فرد است

چه بیمارانی از درمان بیمار محور سود می برند؟
 ۱ .بیماران مقاوم به درمان مرحله ی اول یا بیمارانی که پس از درمان ب یماریشان عود یا متاستاز داده باشد.
۲ .بیمارانی که نوعی از بدخیمی با منشأ ناشناخته داشته و یا از لحاظ بافت شناسی قادر هستند.
 ۳ .بیمارانی که سابقه فامیلی و سندرم های وراثتی دارند.
 ۴ .اعضای سالم خانواده هایی که تاریخچه ی مثبت ابتال به سرطان دارند.
 ۵ .بیمارانی که طی پ یش آگهی پیشبینی شده و صالحدید پزشک معالج کاندید می شوند.

مهمترین جهش های ژنتیکی مربوط به سرطان که شناسایی آنها در بیمار برای بهبود درمان سرنوشت ساز آست :
 EGFR : از آنجایی که EGFR یک رسپتور در غشای سلولی است و فعال شدن آن موجب فعال شدن مسیری برای رشد و بقای سلول میشود
KRAS : یک ژن GTPase  پروتئینی به نام k-ras  است که یک جزئ از سیگنال های رسپتور فاکتور رشد میباشد
NRAS : ژن یکی از GTPase های غشا به نام N- Ras میباشد که در مسیر انتقال سیگنال نقش مهمی دارد و موجب کنترل تقسیم سلول میشود
BRAF : ژن یک آنزیم به نام B -RAF  است که نقش مهمی در کنترل تکثیر ،تکامل و مرگ سلول دارد
MSI : این تست ژنتیکی جهت بررسی ریسک بیماران برای سندرم لینچ شناخته میشود و یا بیومارکری جهت بررسی سرطان کولورکتال غیروراثتی می باشد


تشکیل گروه مدیریت درمان بیمار محور سرطان برای اولین بار در ایران

طبق آمار وزارت بهداشت ودرمان، ساالنه ۹۰۰۰۰ نفر در ایران به سرطان مبتال مرگ و میر به علت سرطان رخ می دهد. متاسفانه نسبت تلفات به ابتال در ایران دوبار توسعه یافته است. پایه گذار ی و بهره وری از علم نوین درمان بیمار محور می تواند این متعادل تر نماید مفتخریم که تاسیس "گروه ارزیابی و مدی ریت درمان بیمار محور در مجتمع بیمارستانی امام خم )ره( را به اطالع متخصصان و فرهیختگان در این زمینه برسانیم. این مجموعه یک تیم چند تن او بین رشته ای در حوزه ی درمان سرطان است و متشکل از متخصصین مدیکال انکول رادیوتراپی انکولوژی، جراحی انکولوژی، ژنت یک سرطان، پاتولوژی مولکوالر، رادیولوژی، ب یوانفورمات داروسازی بالینی ، بیولوژی سرطان، فیزیک پزشکی می باشد.


حیطه فعالیت گروه ارزیابی و مدیریت درمان بیمار محور
هدف ما یاری شما در دستیابی به پروفا یل ژنتی کی تومور با استفاده از نمونه تومورهای جامد و بعضا مای عات بدن برای ارزیابی و یافتن ژنهای مختلف مؤثر در سرطان های شایع )برای مثال ۶۰ژن شناخته شده در سرطان پستان( می باشد. تمام این بررسی با تفسیر و آنالیز تخصصی با استفاده از جدیدترین و پیشرفته ترین متدهای بین المللی تحت نظر متخصصین NGSها به شیوهی و یافتن IHCژنتیک و بیوانفورماتیک و پاتولوژی مولکوالر اصہ سورت می گی بود. به بازبی نی تس، متهای . سیتولوژی و ماهی بت پروتئین های مهم تشکیل دهنده ی تومور نیز در جریان این روند انجام می گردد. اطالعات حاصل از این پروسه در مولکوالر تومور بورد به منظور تبادل نظر و بحث و بررسی با دیدگاه چند تخصصی مطرح شده و بر اساس راهکارهای ارائه شده و اولویت بندی داروهای مؤثر و شیوه های پیشنهادی شامل تارگت تراپی و ایمونوتراپ ی، با لحاظ شرایط بیمار و جنبه های کلینیک ی و اقتصادی، بهترین تصمیم اتخاذ گردیده و به پزشک متخصص ارجاع دهنده، ارائه می شود.

 


شیوه ی ارجاع بیمار

 ارجاع بیمار توسط متخصص انکولوژی به واسطه تکمیل فرم ارجاع بیمار به گروه ارزیار درمان بیمار محور صورت می گیرد. الزم به ذکر است که تکمیل هرچه کامل تر فرم ارجاع پزشک معالج، سرعت و دقت انجام درمان بیمار محور را سرعت می بخشد.

 شیوهی انجام درمان بیمار محور:

 ۱ .تشکیل پرونده و جمع آوری نمونه و اطالعات درمان های پیشین بیمار توسط مسئول گروها مدیریت درمان بیمار محور
 ۲ .توجیح بیمار درباره ی روند انجام کاره احتمال موفقیت و هزینه ها توسط مسئول روما مدیریت درمان بیمار محور
3  ارسال نمونه به پاتولوژیست گروه ارزیاب ی و مدیریت درمان بیمار محوره برای ارزیابی نمونه توموں
۴ .بررسی پرونده بیمار به منظور تعیین واجد شرایط بودن بیمار برای انجام درمان بیمار میخورد ارزیابی و مدیریت درمان بیمار محور
د. ارسال نمونه برای انجام تست های ژنتیکی در صورت مناسب بودن بیمار برای انجام درمان بیمار محور و تایید نمونه تومور توسط پاتولوژیست
 ۶ تحویل نمونه تومور به آزمایشگاه به منظور انجام تست های سلولی و مولکولی مورد نیاز
 ۷ .دریافت نتیجه تست های سلولی و مولکولی از آزمایشگاه و بررسی نتایج و تعیین راهکارهای درمانی برای بیمار در جلسه تومور بورد گروه ارزیابی و مدیر یت درمان بیمار محور
۰۸ ارائه نتایج تست های سلولی و مولکولی و پیشنهادات گروه ارزیابی و مدیریت درمان بیمار محور به بیمار جهت ارائه به پزشک معالج


فهرست بیومارکرهای مورد تایید اداره غذا و دارو ایالات متحده تا تاریخ 10 ژوئن 2020 در درمان بیمار محور سرطان لیست سندروم های شایع سرطانی وراثتی که برای آنها تست های ژنتیکی موجود است.

 
نام بیومارکر بیماری روش ارزیابی نوع نمونه
ALK Non – small cell lung cancer IHC FFPET
HDH2 Acute myeloid leukemia PCR خون محیطی
PD-L1 NSCLC – ESCC -HNSCC IHC FFPET
TP53 B CELL CHRONIC LYMPHOCYTIC FISH خون محیطی
BRCA ½ Breast cancer – ovarian cancer NGS FFPET
EGFR NSCLC IHC خون محیطی
KRAS COLORECTAL CANCER NGS FFPET
C-KIT ASM IHC FFPET
PDGFRB MDS/MPD FISH مغز استخوان تازه
BRAF NSCLC PCR FFPET
HER2 BREASTCANCER ISH FFPET
FLT3 AML PCR خون محیطی
PIK3CA BREAST CANCER PCR FFPET 
نام سندرم ژن های مورد ارزیابی سرطان مربوطه
سندروم لی فرومنی TP53 پستان سارکومای- بافت نرم- و....
سندروم تومور هامارتوم کودن PTEN پستان تیرویید - رحم
سندروم لینج MSH2-MLH1-PMS2 کولن مقعدی اندومتر تخمدان و...
سندروم رتینوبلاستی RB1 شبکه چشم -غده صنوبری -ملانوما و...
سندروم ورمر MEN1 غده ای پانکراس فوق تیرویید
PET مدولار تیرویید فوق کلیه ای خوش خیم
سندروم ون هیپل لینداو VHL کلیه تومورهای متعدد غیر سرطانی


 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد