اخبار
نسل جدید تعیین توالی NGS


 NGS یک روش تعیین توالی موازی فشرده بوده که امکان تعیین توالی تعداد زیادی از قطعات DNA   به صورت همزمان در یک واکنش واحد ، امکان پذیر می باشد . با این تکنولوژی جدید امکان بررسی و تشخیص اکثر بیماری های ژنتیکی فراهم شده است .
یکی از انواع آزمایش های NGS ، توالی یابی اگزوم WES میباشد ، که در آن تعیین توالی کل اگزون ها ( نواحی از ژن ها که نسخه برداری میشود ) برای بیش از بیست و یک هزار ژن انجام میشود . با این تکنولوژی امکان بررسی و تشخیص اکثر بیماری های ژنتیکی ناشناخته ،امکان پذیر شده است.
با این روش میتوان در موارد ازدواج های فامیلی و مشاوره قبل از بارداری ، به وجود ژن های مسئول بیماری ها در زوجین پی برده و با تشخیصپیش از تولد از بروز بیماری های ژنتیکی پیشگیری کرد .
در این مرکز، توالی یابی های(Whole exome) با روشNGS با استفاده از به روزترین دستگاه های توالی یابی نسل جدید (NGS) و با سریع ترین جوابدهی انجام میگیرد . 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد