[Part_Header]

منشور قطب تروما

اهداف راهبردی قطب علمی تروما
  1. توانمند سازی علمی و انتقال حداکثری علوم و فناوری های نوین در حوزه تروما به مراکز درمانی و آموزشی کشور
  2. هدایت مرکز تحقیقاتی برای پژوهش های کاربردی مورد نیاز کشور و حمایت از نوآوریهای علمی در حوزه تروما.
  3. طراحی مدل جامع همکاریهای بین بخشی در کنترل و کاهش آسیب های جانی ناشی از تروما
  4. طراحی و هدایت پروژه ملی در راستاي اهداف چشم انداز قطب علمی تروما
  5. فراهم آوری زمینه فعالیت پویا و موثر درحوزه تروما برای 100 درصد نخبگان جامعه پزشکی کشور
  6. طراحی و اجرای دوره های ویژه آموزشی حوزه تروما در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی در اولویتهای تعیین شده وزارت بهداشت و مصوبات شورای راهبردی قطب تروما
  7. حفظ سرآمدی و ارتقاء جایگاه علمی قطب تروما حداقل در یکی از زمینه های درمان، آموزش و پژوهش تروما در کشور و جهان
  8.  طراحی مدل بومی ساختار، سطح بندی و ارائه خدمات مراکز ارائه دهنده خدمات ترومای کشور
  9. برنامه ریزی و طراحی بانک جامع ثبت اطلاعات بیماران ترومایی کشور
 
امتیاز دهی
 
 

ساختار

لینک های مرتبط

تماس با ما