[Part_Header]

منشور قطب تروما

چشم انداز 1404
 1. ثبت 10 درصد اختراعات و نوآوری های ثبت شده تروما در سطح منطقه غرب آسیا
 2.  ثبت 10 درصد فناوری های جدید منطقه غرب آسیا در حوزه تروما
 3. تولید 10 درصد مقالات علمی منطقه غرب آسیا در حوزه تروما.
 4. فراهم سازی زمینه جذب و یا همکاری 100 درصد نخبگان جامعه پزشکی در حوزه تروما
 5. انجام پنج پروژه ملی در راستاي اهداف چشم انداز قطب علمی تروما
 6. تهیه و تنظیم راهنماهای پزشکی بومی در تروماهای شایع در ایران  (100 درصد درخواستهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
 7. طراحی و اجرای دوره های ویژه آموزشی حوزه تروما در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی
 8. بررسی و انتقال علوم و فناوری های نوین در حوزه تروما به مراکز درمانی و آموزشی کشور
 9. طراحی مدل بومی مواجهه با بحران های مختلف (اسناد ملی سیستم تروما).
 10. طراحی مدل بومی ساختار مراکز ترومای کشور
 11. تعیین اصول و طراحی سطح بندی مراکز ترومای کشور
 12. طراحی و مشارکت در ایجاد و مدیریت بانک جامع اطلاعات بیماران ترومایی کشور
 
امتیاز دهی
 
 

ساختار

لینک های مرتبط

تماس با ما