آخرین اخبار و اطلاعیه ها

10مهرپذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال 1400
  • 11490
  • .
  • .


قابل توجه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال 1400 دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج)
زمان ثبت نام : 
بصورت حضوری از یکشنبه   1400/07/18   لغایت     چهارشنبه 1400/07/20   

ساعت 8 صبح  لغایت 12 ظهر

ﻣﺪﺍﺭک لازم جهت ثبت نام ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎﻥ کارشناسی ارشد
1.         شش قطعه عکس 3*4 
2.         ﺍﺻﻞ ﻭ 3 سری ﻛﭙﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺕ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﻤﺎﻡﺻﻔﺤﺎﺕ
3.         ﺍﺻﻞ ﻭ 3 سری ﻛﭙﻲ ﺩﺍﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ  ﻭ ﺭﻳﺰﻧﻤﺮﺍﺕ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺪﺭﻛﻲ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻓﺮﺍﻏﺖ ﺍﺯ ﺗﺤﺼﻴﻞ مقطع کارشناسی ﺑﺎﺷﺪ  ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺗﺮﻡ ﺁﺧﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﺎ ﺗـﺎﺭﻳﺦ  31/06/1400 فاﺭﻍﺍﻟﺘﺤﺼـﻴﻞ ﺷـﻮﻧﺪ در غیر اینصورت ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ و  ﺍﺯ ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﻓﺮﺩ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺑﻌﻤـﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ .
4.         ﺍﺻﻞ ﻭ3 سری ﻛﭙﻲﮔﻮﺍﻫﻲ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺍﺯ ﻃـﺮﺡ ﺑـﺮﺍﻱ ﻓـﺎﺭﻍﺍﻟﺘﺤﺼـﻴﻼﻥ ﺭﺷـﺘﻪﻫـﺎﻱ     : ﭘﺮﺳـﺘﺎﺭﻱ ، ﺍﺗـﺎﻕﻋﻤـﻞ ،    ﻫﻮﺷﺒﺮﻱ ، ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮژﻱ ، ﻋﻠـﻮﻡﺁﺯﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ ، ﻓﻮﺭﻳـﺖﻫـﺎﻱﭘﺰﺷـﻜﻲ ،   ﭘﺮﺳـﺘﺎﺭﻱﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺖ و ﺩﻫﺎﻥ و سایر رشته های دارای طرح
5.         ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ: ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ قید شده در بالا (ﺍﯾﻦ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻃﺮﺡ ﻧﻴﺮﻭی ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ) بانضمام ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﯾﻴﺪﯾﻪ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺴﺐ ﺭﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ادامه ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ
6. ﺍﺻﻞ ﻭ 3 سری ﻛﭙﻲﻛﺎﺭﺕ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺩﺍﺋﻢ ﻳـﺎ ﻣـﺪﺍﺭﻛﻲ ﻛـﻪ ﻧﺸـﺎﻥﺩﻫﻨـﺪﻩ ﻭﺿـﻌﻴﺖ ﻧﻈـﺎﻡﻭﻇﻴﻔـﻪ  ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ (پذیرش آزاد غیر نیروهای مسلح) ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
7.  دو سال سابقه کار بالینی جهت رشته های بالینی(پرستاری اورژانس . مراقبتهای ویژه. داخلی جراحی)
8. گواهی تسویه حساب از صندوق رفاه دانشجویی وزارت بهداشت
9.معرفی نامه از معاونت داشجویی فرهنگی دانشگاه
10. مجوز ادامه تحصیل از بالاترین رده نیروی انسانی ارگان مربوطه  (مختص پرسنل نیروهای مسلح)
 
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیــو

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد